222-0955/02 – Rozvoj a koordinace technické infrastruktury (FAST)

Garantující katedraKatedra městského inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Zdeňka Lhotáková, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeňka Lhotáková, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LHO01 doc. Ing. Zdeňka Lhotáková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky je zajistit odbornou informovanost studujících o stavbách pro technickou infrastrukturu, poznat základní zásady koncepce, navrhování, výstavby, provozu, využití, spolehlivosti a životnosti uvedených staveb, naučit schopnost odborných diskusí o řešených stavbách, umět technickou infrastrukturu hodnotit, přispět k realizaci staveb technické infrastruktury, zvládnout základní numerické výpočty, poznat zákony, předpisy, české technické normy ČSN, jiné technické normy.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Jde o rozvoj a koordinaci všech segmentů technické infrastruktury měst, a to jak prostorovou, kapacitní, časovou, technickou i finanční. Rovněž realizační aspekt bude brán v úvahu.

Povinná literatura:

"Hasík O. Stavby vodovodů a kanalizací. VŠB-TU Ostrava, 2009. Šrytr P. a kol. Městské inženýrství, 1. díl. Academia Praha, 1999. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a další předpisy. KROČOVÁ, Š.: Strategie územního plánování v technické infrastruktuře, SPBI Spektrum, Ostrava 2013, ISBN: 978-80-7385-128-6 "

Doporučená literatura:

"Čermáková M. Inžinierske siete. STU v Bratislave. Bratislava 2003. Medek F. Technická infrastruktura. ČVUT Praha 2002. Synáčková M., Šrytr P. Inženýrské sítě. ČVUT Praha, 1999. KROČOVÁ, Š.: Strategie územního plánování v technické infrastruktuře, SPBI Spektrum, Ostrava 2013, ISBN: 978-80-7385-128-6 "

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

konzultace problematiky v průběhu přípravy na zkoušku

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

"Přednášky: 1. Úvod, technická infrastruktura, technické vybavení, vztahy v životním prostředí, koordinace vedení technické infrastruktury. 2. Zásobování vodou – koncepce, voda pitná, užitková, zdroje vody, akumulace vody, čerpací stanice, rozvod vody. 3. Vodovodní sítě – materiál, objekty, vodovodní přípojky. 4. Kanalizace – druhy odpadních vod, koncepce odvádění a čištění odpadních vod, stokování. 5. Stokové sítě – materiál, objekty, kanalizační přípojky. 6. Zásobování plynem – koncepce, druhy topných plynů a jejich zdroje, zásobníky plynu, rozvod plynu ke spotřebitelům. 7. Plynovody – materiál, objekty, plynovodní přípojky. 8. Zásobování teplem – koncepce, zdroje tepla, druhy tepelných médií, rozvod tepla ke spotřebitelům. 9. Teplovody – materiál, objekty, primární a sekundární rozvod a přípojky k objektům. 10. Zásobování elektrickou energií – koncepce, druhy elektrických soustav, rozvod elektrické energie. 11. Elektrická vedení – druhy, materiál, objekty, přípojky. 12. Spoje, sdělovací vedení. 13. Pozemní komunikace – základní pojmy a konstrukce. 14. Zásady hospodárnosti provozu a výstavby objektů a vedení technické infrastruktury. Cvičení: 1.Vzájemné vztahy oborů technické infrastruktury, zkušenosti a dotazy k provozu technické infrastruktury. 2.Základní výpočty nároků na zdroje vody a na jejich rozvodné sítě, tlakové poměry vody v síti. 3.Technické náčrty základních objektů a vedení vodovodů. 4.Základní výpočty nároků na odvádění odpadních vod. 5.Technické náčrty základních objektů a materiálů stok 6.Základní výpočty nároků na zásobování plynem a na jejich rozvodné sítě. Tlakové poměry středotlaké a nízkotlaké plynovodní sítě. 7.Technické náčrty hlavních objektů a materiálů plynovodů. 8.Základní výpočty nároků na zásobování teplem. 9.Technické náčrty hlavních objektů a materiálů rozvodů tepla. 10.Základní výpočty nároků na zásobování elektrickou energií, parametry rozvodů. 11.Technické náčrty elektrických rozvodů a objektů podle jejich druhů. 12.Ochranná pásma vedení technického vybavení. 13. Základní technické parametry druhů pozemních komunikací a jejich ochranná pásma. 14.Zásady prostorového uspořádání vedení a objektů technické infrastruktury. "

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.