223-0003/02 – Ecological Constructions (ES)

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Václav Cepek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CEP30 doc. Ing. Václav Cepek, CSc.
VOJ09 doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Subject ecological construction is focused on three main topics Waste water treatment systems and principles, cleaning soil and water in remediation process on contaminated site, brownfields redevelopment,redevelopment of country affected by underground mining.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

Subject ecological construction is focused on three main topics Waste water treatment systems and principles, cleaning soil and water in remediation process on contaminated site redevelopment of country affected by underground mining. content: Contaminated sites and brownfields Site Assessment, Site Investigation, Environmental Sampling, Remediation methods, Subsidence of landscapeafter termination of underground mining, Reclamation,Coal Bed methane, Water and wastewater treatment operations, Biological waste water treatment

Compulsory literature:

[1] Ecological network analysis: network construction. Ecological Modelling, Volume 208, Issue 1, 24 October 2007, Pages 49-55. Brian D. Fath, Ursula M. Scharler, Robert E. Ulanowicz and Bruce Hannon. [2] The ecological modernisation of SMEs in the UK’s construction industry Geoforum, Volume 38, Issue 1, January 2007, Pages 114-126. Andrea Revell. 3] Droste, R.L.:Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment, Wiley, New York 1997. [4] Brownfields Handbook – cross-disciplinary education tool focused on the issue of brownfields regeneration – http://fast10.vsb.cz/bribast [5] Martinec, P. and comp.: Termination of underground coal mining and its impact on the environment, ANGRAM s.r.o.

Recommended literature:

[1] Ecological network analysis: network construction. Ecological Modelling, Volume 208, Issue 1, 24 October 2007, Pages 49-55. Brian D. Fath, Ursula M. Scharler, Robert E. Ulanowicz and Bruce Hannon. [2] The ecological modernisation of SMEs in the UK’s construction industry Geoforum, Volume 38, Issue 1, January 2007, Pages 114-126. Andrea Revell. [3] Brownfields Handbook – cross-disciplinary education tool focused on the issue of brownfields regeneration – http://fast10.vsb.cz/bribast [4] Martinec, P. and comp.: Termination of underground coal mining and its impact on the environment, ANGRAM s.r.o. 2006

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

PŘEDNÁŠKY: 1. Odpadní vody – definice, složení, množství, stanovení znečištění, druhy OV. 2. Stokové systémy a soustavy. 3. Recipienty a klasifikace jakosti povrchových vod. 4. Technologie čištění městských odpadních vod –mechanické, biologické, 3. stupeň, likvidace produktů čištění. 5. Technická zařízení čistíren – lapáky tuků, olejů a benzinu, usazováky a dosazováky, biologické filtry, biodisky, biologické aktivace, aktivace v hluboké šachtě. 6. Septiky, žumpy, vsakovací studny. 7. Ochrana vod před ropnými látkami. 8. Stavební návrh a provedení čistíren odpadních vod. 9. Technické zásady rekonstrukce terénu území dotčeného důlní činností. 10. Podstata ohrožení zdraví radioaktivitou ve stavbách – zdroje a účinky radioaktivity. 11. Měření aktivity radonu v půdním vzduchu a objektech. 12. Opatření proti účinkům radioaktivity u novostaveb. 13. Opatření proti účinkům radioaktivity u stávajících objektů. CVIČENÍ: 1. Výpočet množství odpadních vod a znečišťujících látek ze zadaného území. 2. Návrh usazovací, dosazovací nádrže 3. Návrh čistírny OV pro malý zdroj (balené čistírny) 4. Technologický a stavební projekt žumpy nebo septiku. 5. Návrh protiradonových ochran pro projektovaný nebo stávající objekt. Multimediální pomůcky použité k výuce: Výuková videa z oboru čištění OV a radonové problematiky

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner