223-0004/01 – Experimental machanics and diagnostic buildings (EMDS)

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits5
Subject guarantorIng. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D.Subject version guarantorIng. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2010/2011Year of cancellation
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SUC14 Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The importance of experiments and monitoring structures for the theory of structural design is documented on the recommendations of the system of standards for structural design Eurocodes. Fundamentals of construction testing is methodologically necessary to create active control systems in the design and execution of works. By entering the recovery process works, the results of construction and technical research.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Význam experimentů a monitorování staveb pro teorii navrhování stavebních konstrukcí je dokumentován na doporučeních sytému norem pro navrhování konstrukcí Eurokódů. Základy stavebního zkušebnictví jsou metodicky nezbytné pro aktivní vytváření kontrolních systémů při navrhování a provádění staveb. Vstupem do procesu obnovy staveb jsou výsledky stavebně technického průzkumu. V rámci cvičení v laboratořích fakulty posluchač experimentálně stanoví statický a dynamický modul pružnosti vybraného materiálu., provede a zhodnotí výsledky zatěžovací zkoušky dřevěného nosníku, prakticky si osvojí základní diagnostické metody. Podmínkou pro získání klasifikovaného zápočtu je vypracování seminární práce např.s tematikou ověření mezního stavu použitelnosti nosné konstrukce navrhované v rámci bakalářské práce. Obhajoba seminární práce proběhne ve cvičeních v závěru semestru. Práci možno předložit k obhajobě jak v písemné tak i elektronické formě. Konzultace seminární práce je možná ve cvičeních a konzultačních hodinách vyučujícího.

Compulsory literature:

Peter H. Emmons, Brandon W. Emmons: Concrete Repair and Maintenance Illustrated: Problem Analysis; Repair Strategy; Techniques, January 2002, 314 pages, ISBN: 978-0-87629-286-0 Michael G. Grantham: Concrete repair : a practical guide, Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2011, 308 pages, ISBN: 978-0-41544-734-8

Recommended literature:

Peter H. Emmons, Brandon W. Emmons: Concrete Repair and Maintenance Illustrated: Problem Analysis; Repair Strategy; Techniques, January 2002, 314 pages, ISBN: 978-0-87629-286-0 Michael G. Grantham: Concrete repair : a practical guide, Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2011, 308 pages, ISBN: 978-0-41544-734-8

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

At least 70% attendance at the exercises. Absence, up to a maximum of 30%, must be excused and the apology must be accepted by the teacher (the teacher decides to recognize the reason for the excuse). Requirements can be specified and supplemented by the teacher at the beginning of the semester. Tasks assigned on the exercises must be hand in within the dates set by the teacher.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Experimental and diagnostic methods, system standards for the design of structures - Eurocode . Design by testing. 2.Bases construction testing, prevention of risks. 3.Metode of measuring displacements and deformations. Load testing of components and structures. 4.BUILDING supporting technical research design, survey methodology. 5.Basic diagnostic methods to monitor projects. 6.Results of experiments and surveys. 7.Substances, examples of good practice. Exercise: 1.Principles of construction work in laboratories 2.Manufacturers are not required displacements and deformations of bearing structures, the evaluation results 3.Wooden beam test - preparation and execution of the test 4th Measurement of cracks in structures, endoscopic survey 5.Experiment - modulus of elasticity for concrete, static, dynamic module. 6.Methods of determining the strength. The defense seminar papers 7.Seminar papers

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (B3607) Civil Engineering (3607R037) Building Constructions P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2020/2021 (B3607) Civil Engineering (3607R037) Building Constructions P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B3607) Civil Engineering (3607R037) Building Constructions P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2018/2019 (B3607) Civil Engineering (3607R037) Building Constructions P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2017/2018 (B3607) Civil Engineering (3607R037) Building Constructions P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2016/2017 (B3607) Civil Engineering (3607R037) Building Constructions P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2015/2016 (B3607) Civil Engineering (3607R037) Building Constructions P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2014/2015 (B3607) Civil Engineering (3607R037) Building Constructions P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2013/2014 (B3607) Civil Engineering (3607R037) Building Constructions P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2012/2013 (B3607) Civil Engineering (3607R037) Building Constructions P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2011/2012 (B3607) Civil Engineering (3607R037) Building Constructions P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2010/2011 (B3607) Civil Engineering (3607R037) Building Constructions P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner