223-0013/01 – Building Environment II (PSII)

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DOL26 Ing. Vlasta Doležalová
KOL209 Ing. Daniel Kolář
SKO80 doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
VAV38 prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

b

Teaching methods

Summary

Předmět se zabývá stavební akustikou a denním osvětlením a osluněním budov. Studenti získají základy ze všech tří oborů stavební akustiky – urbanistické, akustiky stavebních konstrukcí a prostorové. Naučí se výpočetní postupy pro stanovení akustických veličin. Seznámí se zásadami návrhu a posouzení denního osvětlení. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Vypracování akustického posudku jakékoliv stavební konstrukce.

Compulsory literature:

Vaverka J. a kol.: Stavební fyzika 1, VUT Brno VUTIUM 1998

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Akustika – všeobecné zásady a principy disciplíny 2. Normativní a předpisové požadavky v ČR a zahraničí 3. Akustika urbanistická – šíření akustických vln ve vnějším prostoru, výpočet základních veličin 4. Dopravní hluk, jeho členění, základní výpočtové principy, okrajové podmínky, izofónové zpracování územních celků 5. Nejvyšší přípustné hladiny hluku ve vnějším prostoru 6. Akustika stavební – stupeň neprůzvučnosti jednoduchých, dvojitých a složených konstrukcí 7. Kročejová neprůzvučnost horizontálních konstrukčních prvků 8. Návrh a posouzení dělících konstrukčních prvků z hlediska stavební akustiky (nomogramy) 9. Akustika prostoru – definování návrhu prostoru a jeho parametry 10. Zvuková pohltivost, činitelé zvukové pohltivosti a odrazivosti 11. Postup při návrhu prostoru z hlediska optimálních parametrů akustické pohody 12. Zásady při posuzování prostoru z hlediska denního osvětlení 13. Třídy a základní hodnoty pro boční a horní osvětlení, výpočtové metody 14. Zastínění stávajícího objektu realizací nové zástavby, základní principy a okrajové podmínky pro zajištění proslunění Cvičení: (Resp.: Projekt, Seminář, Praxe, Exkurze, Terénní cvičení) 1. Základní pojmy a fyzikální veličiny ve stavební akustice, základní akustické vlastnosti – akustický tlak, intenzita zvuku 2. Hladina akustického tlaku , kmitočtová pásma, ekvivalentní hladina akustického tlaku A, akustický výkon 3. Akustický výkon, útlum zvuku, program č.1 4. Urbanistická akustika, základní parametry pro výpočet dopravního hluku 5. Urbanistická akustika – výpočet hluku ze silniční dopravy, test č.1 6. Urbanistická akustika – program HLUK, zadání programu č.2, protihluková opatření 7. Akustika stavebních konstrukcí – vzduchová neprůzvučnost 8. Akustika stavebních konstrukcí – kročejová neprůzvučnost 9. Akustika stavebních konstrukcí – program NEPRUZVUČNOST 2000, zadání programu č.3 10. Prostorová akustika – hluk působený v uzavřeném prostoru, cizí hluk, test č.2 11. Prostorová akustika – jakost poslechu, program PROSTOR, zadání programu č.3 12. Osvětlení – denní osvětlení obytných budov a škol, oslunění, , zadání programu č.4 13. Osvětlení – program WDLS, test č.3 14. Zápočet Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, počítačová učebna.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 16  0
                Written exam Written test 14  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner