223-0014/05 – Quality and Manufacturing Technology Control ()

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MEN23 doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: (rozsah 2 hod.) 1. Úvodní přednáška. Osnova předmětu a požadavky při obhajobě seminární práce a zkoušce. Přehled literatury 2. Vztah teorie spolehlivosti a řízení jakosti stavební konstrukce. Historický vývoj 3. Obecný funkční model stavebního objektu a jeho vývoj v čase 4. Odlišení časových fází přípravy, výstavby, provozu a odstranění stavební konstrukce 5. Odvození základních parametrů jakosti stavebních objektů na základě českých a mezinárodních předpisů a technické normalizaci 6. Definice technické a ekonomické životnosti stavebního objektu 7. Základní schéma systémů řízení ve stavebnictví 8. Procesy ve stavebnictví a principy jejich řízení, řízení vstupů, technologický předpis 9.-10. Statistická analýza, statistické řízení procesu 11. Požadavky na technické vlastnosti materiálů a výrobků (zákon č. 22/1997 Sb.), technická normalizace v ČR a EN 12. Metrologický řád firmy a zkušební laboratoře Cvičení: (12 cvičení á 2 hod.) 1. Úvodní cvičení. Zadání seminární práce dle zaměření diplomové práce posluchače 2. Parametry jakosti, prvky jakosti pro zvolenou technologii 3. Základní osnova technologického postupu 4. Řízení dokumentů a údajů jako vstupu do technologického postupu 5.-6. Kontrolní a zkušební plán – mezioperační kontroly. Aplikace technických předpisů 7.-8. Opatření k nápravě a prevenci vad a poruch, základy zkušebnictví – exkurse 9. Systém zkoušek ve stavebnictví – aplikace v laboratoři. Metrologie zkušebních a měřicích zařízení 10. Statistické hodnocení výsledků kontrol 11. Hodnocení způsobilosti technologie jako základního prvku řízení jakosti 12. Obhajoba seminární práce. Zápočet Multimediální pomůcky použité k výuce: zpětný projektor

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner