223-0015/01 – Bonding materials and systems (PPM)

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Petr Martinec, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2017/2018
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAR29 prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0
Part-time Examination 16+0
Distance Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Druhy základních pojivových systémů a materiálů používaných ve stavebnictví Suroviny, výroba a trvanlivost pojivových systémů, korozní stavy Zkoušení materiálů

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Charakteristika anorganických pojiv. Stavební pojiva (maltoviny) a technická pojiva. Maltoviny vzdušné (sádrová pojiva, vápenná pojiva, hořečnaté maltoviny). Hydraulická pojiva - portlandský cement (suroviny, kritéria složení surovin. směsí, mletí surovin, výpal, chlazení. Fázové složení portlandského slínku. Latentně hydraulické látky. Pucolány. Strusky a přirozené pucolány. Hydratace. Vlastnosti a zkoušení cementů. Tuhnutí a tvrdnutí silikátových cementů. Maltoviny. Pórobeton. Hlinitanový cement - suroviny, vlastnosti, použití. Tepelná stabilita cementů a výrobků z nich. Koroze cementů , základní druhy.

Compulsory literature:

Recommended literature:

[1] Svoboda a kol. : Stavební hmoty, KM BETA 2004, Bratislava Bárta R. (1961): Chemie a technologie cementu. NAVČR, Praha [2] Bilčík J. (1996): Sanacia betónových konstrukcí. Jaga, Bratislava [3] Dobrý O., Palek L. (1988): Koroze betonu ve stavební praxi. Praha [4] Drochytka R. et al.(1999): Pórobeton. VÚT Brno, nakl.VUTIUM [5] Froněk R. at al.(1977): Cement, vápno a asbestocement. Výzk. a vývoj. ústav maltovin a osinkocemenetu, Radotín, [6] Harmáček J. (1961): Stavební pojiva. Knižnice pozemního stavitelství, SNTL, Praha [7] Hošek J., Muk J. (1989): Omítky historických staveb. SPN, Praha [8] Chen W.E. ed. (1995): The Civil Engineering Handbook. CRC Press, NY. [9] Kolektiv autorů (2001): Vápno. STOP, Praha, ISBN 80-9-02668-8-6 [10] Matoušek M., Drochytka R. (1999): Atmosférická koroze betonů. IKAS ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě [11] Rovnaníková P. (2002): Omítky. STOP, Praha, ISBN 80-8-66657000 [12] Schultze W. et al. (1990): Necementové malty a betony. SNTL, Praha [13] Šauman Z. (2002): Maltoviny I., Učební texty vysokých škol, VUT , FAST Brno., PC-DIR s.r.o. Brno [14] Vicant L.J.(1997): Mortals and Cement. Donhead, ISBN 18733394268 [15] Gregerová, M., Fojt, B., Vávra, V. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Moravské zemské muzeum, PřF MU Brno. 2002. 325 s. ISBN 80-7028-195-2

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

_______________________________________

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Chemical binders (adhesives and sealants) - raw materials, products, features, durability Binders air (lime, gypsum, MgO) - raw materials, products, features, durability Hydraulic binders (cement) - raw materials, products, features, durability Binders based on alkali-activated pozzolana (geopolymers) - raw materials, products, features, durability Organic polymer-binder materials, products, features, durability Overview of composite materials based on inorganic or organic binders. Specifics of the composition, durability and mechanical behavior. Specific procedures and test methods for this type of material Recommended reading and websites

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2014/2015 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2013/2014 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2013/2014 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2012/2013 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2012/2013 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.