223-0016/03 – Building Materials (SH)

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LUK33 Ing. Jiří Lukš, Ph.D.
MAR29 prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
VAV35 Ing. Martin Vavro, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Define, description a recognize and interpretation of merit of individual building materials, known and explain the technology and utilization limits (testing of quality, corrosion, durability) of individual materials in building construction.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Building materials–solid,composite,reinforced;physical and chemical properties;mass and bulk density;porosity;gravel and crushed aggregate; stone;light aggregate;air and hydraulic binder;cement;lime,gypsum and cement mortar;cement concrete;consistency;fresh and dry concrete;high- performance concrete;high-quality concrete;fibre concrete;light-weight concrete;bitumen;asphalt;tar;polymer insulation;earthenware;ceramic refractory;stoneware;ferrous metals;steel;non-ferrous metals;flat glass;foam glass; glass fibres;insulating materials;timber and wooden products;engineered timber.

Compulsory literature:

Adámek J. a kol.: Building materials, CERM Brno 1997 (in czech) Seidel F.: Architecture materials: concrete, Koln: Evergreen 2008, 254p. Malbye T.: Sprayed concrete for rock support, Construction Chemicals 2005, 205p.

Recommended literature:

Adámek J. a kol.: Building materials, CERM Brno 1997 (in czech) Seidel F.: Architecture materials: concrete, Koln: Evergreen 2008, 254p. Malbye T.: Sprayed concrete for rock support, Construction Chemicals 2005, 205p.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Struktura a vlastnosti stavebních hmot (fyzikální, mechanické, chemické, ostatní) 2. Kámen a kamenivo 3. Kovy 4. Pojiva 5. Cementy 6. Malty, přísady k pojivům 7. Betony – klasifikace, základní složky 8. Betony – navrhování, výroba, zpracování a ošetřování betonu 9. Betony - druhy betonu, použití, základní vlastnosti a zkoušení betonu 10. Lehké betony 11. Živice, plasty, kaučuky, syntetické pryskyřice, lepidla, tmely 12. Stavební izolace 13. Dřevo 14. Sklo, keramika Cvičení: Resp.: Projekt, Seminář, Praxe, Exkurze, Terénní cvičení 1. Úvod, normy o materiálech, chyby měření a vyhodnocování, školení bezpečnosti práce v laboratořích stavebních hmot 2. Statistická kontrola jakosti betonu dle ČSN 73 2404 a PENV 206, zadání programu č.1 3. Zkoušení kameniva pro stavební účely 4. Laboratoř – zkoušky objemové a sypné hmotnosti, protokol č. 1 zkouška zrnitosti, protokol č.2 5. Zkoušení kameniva pro stavební účely 6. Laboratoř – zkouška odplavitelných částic, protokol č.3 zkouška tvarového indexu kameniva, protokol č.4 7. Zkoušení pojiv – sádra, vápno, malta 8. Cementy – třídění, fyzikální a mechanické vlastnosti 9. Laboratoř – zkouška normální hustoty cementové kaše, protokol č.5 10. Zkoušení betonových směsí a betonů 11. Navrhování betonových směsí – dle Pavlíka a Bolomeye, program č. 2 12. Zkoušení dřeva, kovů, tvrdost materiálů 13. Zkoušení cihlářských výrobků a plastů, zápočtový test 14. Zápočet Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner