223-0023/01 – Mineralogy and petrology for building materials (TMPSH)

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Petr Martinec, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2017/2018
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAR29 prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0
Part-time Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Systematika minerálů stavebních hmot a materiálů Minerály surovin, výrobků a korozních produktů Identifikace minerálů

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Pojem technické mineralogie a petrologie. Odlišnost od přírodních soustav. Mineralogie oxidů (SiO2 -- alfa a beta křemen, trydimit a christobalit, sklo, opálová hmota a chalcedon; Al2 03; CaO, MgO, FeO, Fe2O3, Cr2 O3), hydroxidy: Ca(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3 boehmit, Fe-hydroxidy (goethit, lepidokrokit, limonit); sírany: sádrovec, anhydrit, kamence a sírany Fe; karbonáty: kalcit, aragonit, dolomit, siderit a ankerit; silikáty: olivín, granát, hydrogranáty, amfiboly a pyroxeny, vrstevnaté silikáty: jílové minerály, slídy a chlority, živce a zeolity. Skla. Petrologie stavebního kamene a kameniva, keramiky a strusek, skla, cementových pojiv, vápených malt a sádrových hmot, betony silikátové a hlinitanové, geokomposity. Metody identifikace. Stabilita s technogenních soustavách. Příklady výskytu a funkce ve stavebních hmotách. Ekologická rizika. Zdravotní rizika. Korozní stavy a jejich význam v procesu koroze stavebních hmot.

Compulsory literature:

Recommended literature:

[1] Gregerová, M., Fojt, B., Vávra, V. (2002): Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Moravské zemské muzeum, PřF MU Brno. 2002. 325 s. Brno. [2] Berry L.G. , Masson B., Dietrich R. (1983): Mineralogy, Concepts, Descriptions, Determinations – Freemann and Comp. 523 s. (je dostupné i v ruské verzi z roku 1987: Berri, Mejson, Ditrch: Mineralogija,585 s. Moskva). [3] Němec F. (1955): Klíč k určování minerálů v technických hmotách. SNTL ,208 s. Praha [4] Beljankin et al.(1952): Petrofrafija techničeskogo kamnja. Izd. AN SSSR, 510 s. Moskva. [5] Zamarský, V., Raclavská, H., Matýsek ,D. (2008): Mineralogie pro VŠB-TU FMMI. 128 s. Ostrava.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Systematics of minerals in stavbních masses (elements, oxides, phosphates, sulfates, chlorides, carbonates, silicates) - chemical composition, structural properties, formation and stability, occurrence, solubility, relationship to durability, corrosion and toxicity of mineral products Basic courses of weathering and mineral transformations of building materials Thermal stability of mineral building materials Health and environmental risks Practical procedures for the identification of minerals in materials stavbních Recommended reading and websites

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2017/2018 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2014/2015 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2013/2014 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2013/2014 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2012/2013 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2012/2013 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner