223-0029/01 – Lime mortar and historical plaster (VVP)

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Petr Martinec, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2017/2018
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAR29 prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0
Part-time Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Suroviny a výroba vápna Procesy tuhnutí a tvrdnutí Procesy koroze vápenných pojiv

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Suroviny pro výrobu vápna. Proces pálení vápna. Proces hašení vápna. Historické a moderní postupy. Vliv technologie pálení a hašení na vlastnosti vápna pro omítky. Kamenivo do omítek. Historická aditiva do omítek. Pigmenty pro barvení omítek. Receptury vápenných omítek. Speciální omítky. Průzkum historických omítek. Procesy koroze a degradace omítek. Možnosti sanace omítek. Zkoušení omítek. Současné přístupy v péči o omítky v památkové péči.

Compulsory literature:

Recommended literature:

[1] Bárta R. (1961): Chemie a technologie cementu. Nakladatelství AVČR, Praha [2] Gregerová, M., Fojt, B., Vávra, V. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Moravské zemské muzeum, PřF MU Brno. 2002. 325 s. ISBN 80-7028-195-2 [3] Dobrý O., Palek L. 1988: Koroze betonu ve stavební praxi. Praha [4] Duggal S.K.(1998): Building materials. Balkema ISBN 90 5410 252 7 [5] Froněk R. at al.(1977): Cement, vápno a asbestocement. Výzk.a vývoj. ústav maltovin a osinkocemenetu, Radotín, [6] Harmáček J. (1961): Stavební pojiva. Knižnice pozemního stavitelství, SNTL, Praha [7] Hošek J., Muk J. (1989): Omítky historických staveb. SPN, Praha [8] Kolektiv autorů (2001): Vápno. STOP, Praha, ISBN 80-9-02668-8-6 [9] Rovnaníková P. (2002): Omítky. STOP, Praha, ISBN 80-8-66657000 [10] Svoboda et al. (2004): Stavební hmoty. Grada [11] Schultze W. et al. (1990): Necementové malty a betony. SNTL, Praha [12] Šauman Z. (2002): Maltoviny I., Učební texty vysokých škol, VUT , FAST Brno., PC-DIR s.r.o. Brno [13] Vicant L.J. 1997: Mortals and Cement. Donhead, ISBN 18733394268 [13] VICAT, L., J. (1997): Mortars and Cement. Facsimile edition, first published in 1837. Dorset : Donhead Publishing Ltd, 1997, [14] BOYNTON, R. S. (1980): Chemistry and Technology of Lime and Limestone. New York: Wiley. [15] MICHOINOVÁ, D. (2006): Příprava vápenných malt v péči o stavební památky. IC ČKAIT, Praha. [16] COWPER, A.D. (1998): Lime and Lime Mortars. Facsimile edition, first published in 1927. Dorset : Donhead Publishing Ltd. PAISLEY, C.W. (1997): Observation on Lime. Facsimile edition, first published in 1838. Dorset : Donhead Publishing Ltd. ISBN 1 873394 27 6. HOLMES, S., WINGATE, M.(2002): Building with lime. 3nd ed. London : ITDG Publishing. ISBN 1 85339 547 1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Raw materials for manufacture of lime, impact on quality Manufacture of lime, historical and current technology The processes of setting and hardening lime binders, lime binders mineralogy The processes of corrosion of lime binders in works Historical aspects of production and use of lime binders Taking stock of lime binders in structures Aggregates of lime mortars and concretes Testing of lime binders Recommended reading and websites

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2014/2015 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2013/2014 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2013/2014 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2012/2013 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2012/2013 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.