223-0064/01 – Secondary raw materials in the building industry (DSVS)

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits4
Subject guarantorIng. Filip Khestl, Ph.D.Subject version guarantorIng. Filip Khestl, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2015/2016Year of cancellation
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOH101 Ing. Jana Boháčová, Ph.D.
KHE0007 Ing. Filip Khestl, Ph.D.
KRE416 doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course is focused on building materials and environmental issues of construction. Learning outcomes of the course unit The aim of the course is to acquaint students with the basic types of large-scale industrial wastes that can be used as alternatives of primary raw materials in the production of building materials. Students will acquire knowledge in the field of secondary raw materials arising from the extraction of silicate building raw materials (tailings, thermally altered rocks, waste sands etc.), secondary raw materials from metallurgy (blast furnace and steel slags, foundry sands), secondary raw materials from energetics (high temperature and gypsum) and secondary raw materials from construction and demolition (concrete recycled, recycled aggregate). The chemical and phase composition and physical properties of the basic types of wastes are discussed in detail, ie parameters that clearly determine the possibility of practical use of each of the mentioned secondary raw materials. Emphasis will also be placed on the environmental and construction risks of the use of individual wastes. Students will acquire practical skills in the field of construction testing in the field of properties and composition of these raw materials.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Předmět je zaměřen na stavební materiály a environmentální problematiku stavebnictví. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními typy velkoobjemových průmyslových odpadů, které jsou využitelné jako alternativy primárních surovin při výrobě stavebních hmot. Studenti získají vědomosti v oblasti druhotných surovin vznikajících při těžbě silikátových stavebních surovin (hlušiny, tepelně alterované horniny, odpadní písky apod.), druhotných surovin z metalurgie (vysokopecní a ocelárenské strusky, slévárenské písky), druhotných surovin z energetiky (vysokoteplotní a fluidní popílky a energosádrovec) a druhotných surovin ze stavební výroby a demolic (betonový recyklát, recyklované kamenivo). Podrobně je probráno chemické a fázové složení a fyzikální vlastnosti základních typů odpadů, tedy parametry, které jednoznačně determinují možnost praktického využití každé z uvedených druhotných surovin. Důraz bude kladen také na ekologická a stavební rizika použití jednotlivých odpadů. Studenti získají praktické dovednosti v oboru stavebního zkušebnictví v oblasti vlastností a složení těchto surovin.

Compulsory literature:

Fečko, P. a kol.: Popílky. – VŠB-TU Ostrava, 2003, 187 s. Grygárek, J. a kol: Odpady z těţeb a zpracování surovin. – ES VŠB-TU Ostrava, 1997, 54 s. Hlavatá, M.: Odpadové hospodářství. – ES VŠB-TU Ostrava, 2004, 174 s. Ministerstvo ţivotního prostředí ČR. 9. metodický pokyn odboru odpadů MŢP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. Věstník MŢP 2003, roč. 13, částka 9. Ministerstvo ţivotního prostředí ČR. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Svoboda, K.: Vyuţití stavebních a demoličních odpadů. – VTEI VÚV TGM, 2004.

Recommended literature:

Fečko, P. a kol.: Popílky. – VŠB-TU Ostrava, 2003, 187 s. Grygárek, J. a kol: Odpady z těţeb a zpracování surovin. – ES VŠB-TU Ostrava, 1997, 54 s. Hlavatá, M.: Odpadové hospodářství. – ES VŠB-TU Ostrava, 2004, 174 s. Ministerstvo ţivotního prostředí ČR. 9. metodický pokyn odboru odpadů MŢP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. Věstník MŢP 2003, roč. 13, částka 9. Ministerstvo ţivotního prostředí ČR. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Svoboda, K.: Vyuţití stavebních a demoličních odpadů. – VTEI VÚV TGM, 2004.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

At least 70% attendance at the exercises. Absence, up to a maximum of 30%, must be excused and the apology must be accepted by the teacher (the teacher decides to recognize the reason for the excuse). Requirements can be specified and supplemented by the teacher at the beginning of the semester. Tasks assigned on the exercises must be hand in within the dates set by the teacher.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The course is focused on building materials and environmental issues of construction. Learning outcomes of the course unit The aim of the course is to acquaint students with the basic types of large-scale industrial wastes that can be used as alternatives of primary raw materials in the production of building materials. Students will acquire knowledge in the field of secondary raw materials arising from the extraction of silicate building raw materials (tailings, thermally altered rocks, waste sands etc.), secondary raw materials from metallurgy (blast furnace and steel slags, foundry sands), secondary raw materials from energetics (high temperature and gypsum) and secondary raw materials from construction and demolition (concrete recycled, recycled aggregate). The chemical and phase composition and physical properties of the basic types of wastes are discussed in detail, ie parameters that clearly determine the possibility of practical use of each of the mentioned secondary raw materials. Emphasis will also be placed on the environmental and construction risks of the use of individual wastes. Students will acquire practical skills in the field of construction testing in the field of properties and composition of these raw materials.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2015/2016 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35  18
        Examination Examination 65  16
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2020/2021 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2019/2020 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2018/2019 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2018/2019 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2017/2018 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2017/2018 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2016/2017 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2016/2017 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2015/2016 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2015/2016 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner