223-0068/04 – Posuzování vlivu záměrů a koncepcí na ŽP ( EIA a SEA) (EIA)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ09 doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

interpretovat obecné postupy EIA - formulovat způsoby a postupy posuzování záměrů - analyzovat dopady jednotlivých vlivů na záměry a koncepce z pohledu porcesu posuzování - klasifikovat typy vliv§ a způsoby jejich kvantifikace - propojit získané informace s procesem mitigace

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Posuzování vlivu staveb na životní prostředí je multidisciplinání obor, kde stavební inženýři bývají většinou v roli oznamovatelů, nebo s nimi blízce spolupracují. Cílem tohoto předmětu je jednak seznámit studenty s obecnými postupy procesu EIA, (včetně historických souvislostí vzniku tohoto hodnocení), ale také zaměřit se na legislativu České republiky ve vazbě na toto posouzení. Součástí předmětu je i některá nadřazená legislativa a prováděcí metodické předpisy. V rámci předmětu studenti zvládnou některé screeningové nástroje, seznámí se s metodami hodnocení významnosti vlivu – impaktu. Ovládnou rozdíl mezi velikosti a významnosti impaktu. Nedílnou část tvoří seznámení s mitigačními - zmírňujícími prostředky. Nedílnou součásti předmětu je i proces SEA.

Povinná literatura:

ŘÍHA, J. Životní prostředí 60 : Vliv investic na životní prostředí - proces EIA. 4. vydání. Praha, Vydavatelství ČVUT, 2000 - 175 s.: il. ISBN 80-01-02131-9. Proces EIA. Studijní texty [online]. [cit. 2014-10-21]. Dostupné z: http://ucebnice-eia.zf.mendelu.cz/nastroje-eia-a-sea.

Doporučená literatura:

LAPČÍK, V. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí - 1. vyd.. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011 - 217 s.: il. ISBN 978-80-248-2440-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historie EIA, Definice procesu EIA, cíle a principy EIA. 2. Screening ,- definice, postup, metody, kritéria. 3. Scoping ,- definice, postup, účastníci. 4. Predikace impaktu, významnost a mitigační opatření. 5. Metody hodnocení krajiny, biologické hodnocení, vlivy na krajinný ráz. 6. Socioekonomické a medicínsko sociální impakty. 7. SEA. 8. Platná legislativa České republiky a EU.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní