223-0075/01 – Udržitelný rozvoj urbanizovaných území (URU)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jana Boháčová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jana Boháčová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ09 doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Problematika udržitelného rozvoje je celospolečenský fenomén, který se úzce dotýká i rozvoje urbanizovaného území. Jedná se o velmi komplexní problematiku, kterou lze v rámci jednoho předmětu jen obtížně obsáhnout. Proto bude předpoklad, že student si některé specifické otázky nastuduje v rámci jiných předmětů. Cílem předmětu je jednak prohloubit pochopení principu udržitelnosti jak z pohledu jeho tří pilířů tak i z pohledu komplexnosti vazeb mezi jednotlivými komponenty. Komponenty lze velmi hrubě rozdělit na složku vstupů (voda, půda, ovzduší a další), na složky územně technické povahy (doprava, technická infrastruktura, vlastní způsob výstavby a další), na složky sociálně ekonomické povahy (demografie, zdraví, zaměstnanost a další) a na legislativně normativní složku (zákony, nařízení, vyhlášky a další dokumenty například ze sektoru strategického plánování). Obsahem předmětu pak bude předání a prohloubení znalostí tohoto celého komplexu a vazeb s tím že speciální pozornost – jako jednomu z nosných témat předmětu- bude věnována právě složce vstupů a to především otázce efektivního využití půdy až již z pohledu koordinace zástavby zemědělské půdy tak z pohledu její recyklace již zastavěných území.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

Beran, V., Dlask, P., 2005. Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí, Academia, Praha 2005, ISBN 80-200-1201-X. Beran, V., Dlask, P., Schneiderová -Heralová, R. a kol., 2011. Management udržitelného rozvoje území 3, ČVUT Praha, Praha 2011, ISBN 978-80-01-04749-1. Bergatt Jackson, J., 2012 Tolik a ještě více místa. MS, Praha. Braimoh, A.K.,Vlek, P.L.G, 2008. Land Use and Soil Resources ISBN-978-1-4020-6777-8 e-, Springer Science+Business Media B.V. Hall, P., 2002. Urban and regionalplanning . fourthedition, London and Nex York, Routlege ISBN 0-415-21777-6. Maier, K. a kolektiv, 2012. Udržitelnýrozvojúzemí, GradaPublishing, Praha, ISBN 978-80-247-4198-7. Morris P., 1995. MethodsofEnvironmentalimpactassessment,UBC Press,Vancover. Nováček, P., 2011. Udržitelnýrozvoj, UniverzitaPalackého v Olomouci, Olomouc,ISBN 978-80-244-2795-9. Vojvodíková, B. Česelký, J. Zamarský, V., 2014.Některé aspekty územního rozvoje, European Science And Art Publishing, Praha

Doporučená literatura:

Bergatt Jackson, J., Votoček, J., 2010. Metodika inventarizace brownfieldů v ORP. In: Metodika inventarizace brownfieldů v ORP. Český úřad zeměměřičský a katastrální, 2013.Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky. 1st ed. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální. EC, COM/2006/0231. Communication from the Commission to the Council, the European Pariliament, the European Economic and Social Committee and Committee of the Regions - Thematic Strategy for Soil Protection, s.l.: European Commission. Fagan, B.M,2002.The little Ice Age, How Climate Made History 1300-1850, Basic Books Honová, I.,2009. Půda z pohledu dějin ekonomických teorií. Politická ekonomie, 6/2009. International YearofSoils 2015, 2014.Scoping Study for DG ENV, Report,Final Report, Office forOfficialPublicationsoftheEuropeanCommunities. Kuta,V., 1997. Regionální metropole a struktura osídlení. Regionální rozvoj a životní prostředí, Fakulta ekonomická VŠB-TU Ostrava, 1997, Maier, K., Řezáč, V., 2006. Ekonomika v území, Nakladatelství ČVUT, Praha,ISBN 80-01-03447-X. Maier, K., Čtyřoký, J., 2000. Ekonomikaúzemníhorozvoje, GradaPublishing, Praha, 2000, ISBN 80-7169-644-7. Preuss, T.; Verbuecheln, M.; Ferber, U., 02/2011. Circular Flow Land Use Management Strategy Task Nr. 2.4.3. Berlin, s.n.. ÚÚR, 2010. Principy a pravidla územního plánování - Kapitola A – Principy udržitelného rozvoje území, dostupné [Online] na: http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/principy-a-pravidla-uzemniho-planovani/kapitolaA/A1-20101115.pdf, aktualizace 2010 Vojvodíková a kol., 2012. Brownfields - souvislosti a příležitosti, Důl Alexander - zrcadlo minulosti příležitost budoucnosti Kunčiček. Praha: Professional Publishing, ISBN 978-80-7431-089-8. Vojvodíková a kol., 2014. Brownfieldy - a co s nimi souvisí. Praha: European Science and Art Publishing, 2014. 11 s. ISBN 978-80-87504-23-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Požadavky budou upřesněny vyučujícím na začátku semestru. Podmínkou získání zápočtu/zkoušky je odevzdávání zadaných úkolů v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahem předmětu je jednak prohloubit pochopení principu udržitelnosti jak z pohledu jeho tří pilířů tak i z pohledu komplexnosti vazeb mezi jednotlivými komponenty. Komponenty lze velmi hrubě rozdělit na složku vstupů (voda, půda, ovzduší a další), na složky územně technické povahy (doprava, technická infrastruktura, vlastní způsob výstavby a další), na složky sociálně ekonomické povahy (demografie, zdraví, zaměstnanost a další) a na legislativně normativní složku (zákony, nařízení, vyhlášky a další dokumenty například ze sektoru strategického plánování). Obsahem předmětu pak bude předání a prohloubení znalostí tohoto celého komplexu a vazeb s tím že speciální pozornost – jako jednomu z nosných témat předmětu- bude věnována právě složce vstupů a to především otázce efektivního využití půdy až již z pohledu koordinace zástavby zemědělské půdy tak z pohledu její recyklace již zastavěných území.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE - PhD 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.