223-0075/02 – Udržitelný rozvoj urbanizovaných území (URU)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jana Boháčová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jana Boháčová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ09 doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Problematika udržitelného rozvoje je celospolečenský fenomén, který se úzce dotýká i rozvoje urbanizovaného území. Jedná se o velmi komplexní problematiku, kterou lze v rámci jednoho předmětu jen obtížně obsáhnout. Proto bude předpoklad, že student si některé specifické otázky nastuduje v rámci jiných předmětů. Cílem předmětu je jednak prohloubit pochopení principu udržitelnosti jak z pohledu jeho tří pilířů tak i z pohledu komplexnosti vazeb mezi jednotlivými komponenty. Komponenty lze velmi hrubě rozdělit na složku vstupů (voda, půda, ovzduší a další), na složky územně technické povahy (doprava, technická infrastruktura, vlastní způsob výstavby a další), na složky sociálně ekonomické povahy (demografie, zdraví, zaměstnanost a další) a na legislativně normativní složku (zákony, nařízení, vyhlášky a další dokumenty například ze sektoru strategického plánování). Obsahem předmětu pak bude předání a prohloubení znalostí tohoto celého komplexu a vazeb s tím že speciální pozornost – jako jednomu z nosných témat předmětu- bude věnována právě složce vstupů a to především otázce efektivního využití půdy až již z pohledu koordinace zástavby zemědělské půdy tak z pohledu její recyklace již zastavěných území.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

Beran, V., Dlask, P., 2005. Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí, Academia, Praha 2005, ISBN 80-200-1201-X. Beran, V., Dlask, P., Schneiderová -Heralová, R. a kol., 2011. Management udržitelného rozvoje území 3, ČVUT Praha, Praha 2011, ISBN 978-80-01-04749-1. Bergatt Jackson, J., 2012 Tolik a ještě více místa. MS, Praha. Braimoh, A.K.,Vlek, P.L.G, 2008. Land Use and Soil Resources ISBN-978-1-4020-6777-8 e-, Springer Science+Business Media B.V. Hall, P., 2002. Urban and regionalplanning . fourthedition, London and Nex York, Routlege ISBN 0-415-21777-6. Maier, K. a kolektiv, 2012. Udržitelnýrozvojúzemí, GradaPublishing, Praha, ISBN 978-80-247-4198-7. Morris P., 1995. MethodsofEnvironmentalimpactassessment,UBC Press,Vancover. Nováček, P., 2011. Udržitelnýrozvoj, UniverzitaPalackého v Olomouci, Olomouc,ISBN 978-80-244-2795-9. Vojvodíková, B. Česelký, J. Zamarský, V., 2014.Některé aspekty územního rozvoje, European Science And Art Publishing, Praha

Doporučená literatura:

Bergatt Jackson, J., Votoček, J., 2010. Metodika inventarizace brownfieldů v ORP. In: Metodika inventarizace brownfieldů v ORP. Český úřad zeměměřičský a katastrální, 2013.Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky. 1st ed. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální. EC, COM/2006/0231. Communication from the Commission to the Council, the European Pariliament, the European Economic and Social Committee and Committee of the Regions - Thematic Strategy for Soil Protection, s.l.: European Commission. Fagan, B.M,2002.The little Ice Age, How Climate Made History 1300-1850, Basic Books Honová, I.,2009. Půda z pohledu dějin ekonomických teorií. Politická ekonomie, 6/2009. International YearofSoils 2015, 2014.Scoping Study for DG ENV, Report,Final Report, Office forOfficialPublicationsoftheEuropeanCommunities. Kuta,V., 1997. Regionální metropole a struktura osídlení. Regionální rozvoj a životní prostředí, Fakulta ekonomická VŠB-TU Ostrava, 1997, Maier, K., Řezáč, V., 2006. Ekonomika v území, Nakladatelství ČVUT, Praha,ISBN 80-01-03447-X. Maier, K., Čtyřoký, J., 2000. Ekonomikaúzemníhorozvoje, GradaPublishing, Praha, 2000, ISBN 80-7169-644-7. Preuss, T.; Verbuecheln, M.; Ferber, U., 02/2011. Circular Flow Land Use Management Strategy Task Nr. 2.4.3. Berlin, s.n.. ÚÚR, 2010. Principy a pravidla územního plánování - Kapitola A – Principy udržitelného rozvoje území, dostupné [Online] na: http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/principy-a-pravidla-uzemniho-planovani/kapitolaA/A1-20101115.pdf, aktualizace 2010 Vojvodíková a kol., 2012. Brownfields - souvislosti a příležitosti, Důl Alexander - zrcadlo minulosti příležitost budoucnosti Kunčiček. Praha: Professional Publishing, ISBN 978-80-7431-089-8. Vojvodíková a kol., 2014. Brownfieldy - a co s nimi souvisí. Praha: European Science and Art Publishing, 2014. 11 s. ISBN 978-80-87504-23-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Requirements will be specified by the teacher at the beginning of the semester. Submission of assignments within the deadlines set by the teacher is required for credit obtaining.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahem předmětu je jednak prohloubit pochopení principu udržitelnosti jak z pohledu jeho tří pilířů tak i z pohledu komplexnosti vazeb mezi jednotlivými komponenty. Komponenty lze velmi hrubě rozdělit na složku vstupů (voda, půda, ovzduší a další), na složky územně technické povahy (doprava, technická infrastruktura, vlastní způsob výstavby a další), na složky sociálně ekonomické povahy (demografie, zdraví, zaměstnanost a další) a na legislativně normativní složku (zákony, nařízení, vyhlášky a další dokumenty například ze sektoru strategického plánování). Obsahem předmětu pak bude předání a prohloubení znalostí tohoto celého komplexu a vazeb s tím že speciální pozornost – jako jednomu z nosných témat předmětu- bude věnována právě složce vstupů a to především otázce efektivního využití půdy až již z pohledu koordinace zástavby zemědělské půdy tak z pohledu její recyklace již zastavěných území.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE - PhD 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE - PhD 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - FAST - P - en 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný FAST - Fakulta stavební stu. blok
ECTS FCE - PhD 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE - PhD 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.