223-0079/02 – Diagnostika staveb (DoS)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci problematiky stavebně technických průzkumů se studenti seznámí s teoretickými principy a praktickým provedením nejpoužívanějších diagnostických metod, jak destruktivních, tak i nedestruktivních.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Problematika diagnostiky staveb zahrnuje různé druhy průzkumů a vyšetřování, jejichž cílem je pochopení stavu objektů i území. Tyto informace jsou následně používány za klíčové pro případné návrhy využití objektů, ať již ve formě konstrukcí nebo i celých areálů. V rámci tohoto předmětu se studenti seznámí s různými druhy průzkumů staveb i území, zejména pak s průzkumem stavebně technickým, ale i s geotechnickým průzkumem, stavebně historickým průzkumem, průzkumem před demolicí, archeologickým průzkumem apod. V rámci problematiky stavebně technických průzkumů se studenti seznámí s teoretickými principy a praktickým provedením nejpoužívanějších diagnostických metod, jak destruktivních, tak i nedestruktivních. V rámci problematiky stavebně technických průzkumů se studenti seznámí s teoretickými principy a praktickým provedením nejpoužívanějších diagnostických metod, jak destruktivních, tak i nedestruktivních.

Povinná literatura:

CZICHOS, H.: Handbook of Technical Diagnostics, Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. ISBN 978-3-642-25849-7. MENCL, V.: Stavebně technické průzkumy, Praha: ČKAIT, 2012. ISBN: 978-80-87438-27-5. WITZANY, J., et al.: PDR – Poruchy, degradace a rekonstrukce, Praha: ČVUT, 2010. ISBN 978-80-01-04488-9. ČSN EN 1990: Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí (2015) ČSN ISO 13822: Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí (2014)

Doporučená literatura:

EMMONS, P.H., DROCHYTKA, R., JEŘÁBEK, Z.: Sanace a údržba betonu v ilustracích, Brno: CERM, 1999. ISBN 80-7204-106-1. KAŠIČKA, F.: Stavebně historický průzkum, Praha: ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02498-9. KLOIBER, M., DRDÁCKÝ, M.: Diagnostika dřevěných konstrukcí, Praha: ČKAIT, 2015. ISBN 978-80-87438-64-0. KOPEC, B. et al.: Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí, Bno: CERM, 2009. ISBN 978-80-7204-591-4. SCHMID, P. et al.: Základy Zkušebnictví, Brno: CERM, 2004. ISBN: 80-214-2584-9. VAŠEK, M.: Havárie, poruchy a rekonstrukce dřevěné a ocelové konstrukce, Praha: GRADA, 2011. ISBN 978-80-247-3526-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studijní výsledky jsou ověřovány písemnou i ústní formou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Je požadována minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována. Požadavky budou upřesněny vyučujícím na začátku semestru. Podmínkou získání zápočtu je odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky, průzkumy staveb a území. 2. Stavebně technický průzkum – zásady a metodika provádění. 3. Typické vady a poruchy stavebních materiálů a konstrukcí – příčiny vzniku a projevy. 4. Degradace stavebních konstrukcí – fyzikální, chemická a biologická. 5. Předběžný průzkum – prohlídka a zaměření konstrukcí, kvalitativní vyhodnocení kritických míst. 6. Diagnostická měření in situ vs. laboratorní měření, odběry vzorků. 7. Podrobný průzkum kritických míst – měření trhlin a deformací. 8. Podrobný průzkum kritických míst – hodnocení vlhkosti konstrukcí. 9. Podrobný průzkum – hodnocení fyzikálních, mechanických a trvanlivostních parametrů materiálů. 10. Diagnostika betonových a železobetonových konstrukcí, příklady z praxe. 11. Diagnostika zděných konstrukcí, příklady z praxe. 12. Diagnostika dřevěných konstrukcí, příklady z praxe. 13. Diagnostika ocelových konstrukcí, příklady z praxe. 14. Vyhodnocení stavebně technického průzkumu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení s absencí max. 30%, splnění zadaných úkolů, absolvování zkoušky

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku