223-0115/02 – Druhotné suroviny (SRM)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity10
Garant předmětudoc. RNDr. František Kresta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE416 doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s typy průmyslových odpadů, které jsou využitelné jako alternativy primárních surovin při výrobě stavebních hmot.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s typy průmyslových odpadů, které jsou využitelné jako alternativy primárních surovin při výrobě stavebních hmot. Pozornost bude konkrétně zaměřena na druhotné suroviny z těžby silikátových stavebních surovin (hlušiny, tepelně alterované horniny, odpadní písky apod.), druhotné suroviny z metalurgie (vysokopecní a ocelářské strusky, slévárenské písky), druhotné suroviny z energetiky (vysokoteplotní a fluidní popílky a energosádrovec) a druhotné suroviny ze stavební výroby a demolic (betonový recyklát, recyklované kamenivo). Podrobně bude probráno chemické a fázové složení a fyzikální vlastnosti základních typů odpadů, tedy parametry, které jednoznačně determinují možnost praktického využití každé z uvedených druhotných surovin. Důraz bude kladen také na ekologická a stavební rizika použití jednotlivých odpadů.

Povinná literatura:

Fečko, P. a kol.: Popílky. – VŠB-TU Ostrava, 2003, 187 s. Grygárek, J. a kol: Odpady z těžeb a zpracování surovin. – VŠB-TU Ostrava, 1997, 54 s. Hlavatá, M.: Odpadové hospodářství. – ES VŠB-TU Ostrava, 2004, 174 s. Svoboda, K.: Využití stavebních a demoličních odpadů. – VTEI VÚV TGM, 2004. Kresta F.: Druhotné suroviny v dopravním stavitelství.-VŠB TU Ostrava, 2012, 144 s. Sherwood P.: Alternative materials in road construction,. Thomas Telford Publishing, 2001.

Doporučená literatura:

Ministerstvo životního prostředí ČR. Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. Věstník MŽP. Ministerstvo životního prostředí ČR. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Odborná periodika Minerální suroviny – Surowce minerálne, Odpady, Odpadové fórum, EKO, Waste forum. Sborníky z konferencí Recycling, Environment and Mineral Processing, Nové materiály a životní prostředí

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studijní výsledky budou ověřeny písemnou i ústní formou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Požadavky budou upřesněny vyučujícím na začátku semestru. Podmínkou získání zápočtu/zkoušky je odevzdávání zadaných úkolů v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Názvosloví v oblasti odpadů. Produkce odpadů v ČR a její struktura, druhy odpadů, kategorizace odpadů. Přehled základních legislativních norem v oblasti odpadů platných v ČR. Vybrané mezinárodní právní dokumenty o odpadech. Přehled základních druhotných surovin, vznikajících při těžební činnosti (hlušiny včetně tepelně přeměněných hornin, nestandardní kamenivo apod.), charakteristika jejich složení a vlastností a možnosti uplatnění ve výrobě stavebních hmot. Rizika jejich použití ve stavebnictví. Přehled základních druhotných surovin, vznikajících v metalurgii (vysokopecní strusky, strusky z druhotné metalurgie železa), charakteristika jejich složení a vlastností a možnosti uplatnění ve výrobě stavebních hmot. Rizika jejich použití ve stavebnictví. Přehled základních druhotných surovin, vznikajících v energetice (ložové popely, vysokoteplotní a fluidní popílky, energosádrovec), charakteristika jejich složení a vlastností a možnosti uplatnění ve výrobě stavebních hmot. Přehled základních druhotných surovin, vznikajících ve stavební výrobě a při demolicích staveb (betonový a asfaltový recyklát, recyklované kamenivo), charakteristika jejich složení a vlastností a možnosti uplatnění ve výrobě stavebních hmot. Kvalitativní požadavky na druhotné suroviny, kontrola jakosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.