223-0120/01 – Technologie betonu a maltovin (TBM)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity4
Garant předmětuIng. Jiří Šafrata, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Šafrata, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAF59 Ing. Jiří Šafrata, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Umožnit posluchači identifikovat základní pojmy oboru, objasnit vlastnosti veškerých komponent betonů, ukázat uplatnění tohoto základního stavebního materiálu. Podpořit schopnosti studenta charakterizovat prostředí použití, návrh, provedení a výsledné vlastnosti betonových výrobků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Seznámení se s vývojem betonu a cementového betonu, rozdělení betonů do jednotlivých druhů podle objemových hmotností a způsobů použití v konstrukci. Pohled na cementový beton jako na kompozitní látku. Požadované vlastnosti jednotlivých složek betonu a maltovin: kameniva, pojiva (cementu, vápna, síranových pojivových plastů), vody, výztuže (měkké, předpjaté, rozptýlené). Návrhové metody cementového betonu (výpočet dle jednotkových objemů, metodou Bolomeye, Kenedyho, pomocí koeficientu přeplnění mezerovitosti v). Míchání, doprava a hutnění čerstvého betonu. Bednění a ošetřování tuhnoucího a tvrdnoucího betonu. Vlastnosti zatvrdlého betonu (pevnostní a pružnostní charakteristiky, permeabilita, trvanlivost, odolnost poti chemickým látkám) a jejich zkoušení. Rozdíly technologie výroby maltovin a betonů. Ekonomie výroby.

Povinná literatura:

[1] PYTLÍK Petr: Technologie betonu, VUT Brno, 2000. [2] BAJZA A., ROUSEKOVÁ, Technológia betónu, 2006, [3] ČSN EN 206-1 změna Z3 2008

Doporučená literatura:

[1] COLLEPARDI M., Moderní beton, 2009 [2] AITCIN P.C. Vysokohodnotný beton 2005 [3] BECHYNĚ Stanislav: Betonové stavitelství. technologie betonu a stavebních dílců, SNTL Praha, 1954.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do předmětu, historie použití betonu, beton jako kompozitní látka, druhy betonu, ekologie. 2. Složky betonu – kamenivo, jeho vlastnosti a zkoušení. 3. Složky betonu – cement, jeho vlastnosti a zkoušení, záměsová voda. 4. Příměsi a přísady. 5. Výztuž do betonu. 6. Čerstvý beton, návrhy složení. 7. Reologie čerstvého betonu, vlivy působící na reologii a zkoušení. 8. Zvláštní druhy betonu, jejich vlastnosti. 9. Zpracování čerstvého betonu, bednění a jeho ošetření. 10.Tvrdnutí betonu, jeho ošetřování, normální a extrémní podmínky. 11.Ztvrdlý beton, jeho mechanicko-fyzikální vlastnosti a zkoušení. 12.Ztvrdlý beton, další vlastnosti. 13.Vytváření průmyslových výrobků, ekonomie výroby betonu. 14.Rozdílnost technologie výroby maltovin a betonu. Cvičení: 1. Úvod do cvičení, školení bezpečnosti práce v laboratoři stavebních hmot, technické normy. Teorie zkoušení kameniva pro stavební účely – odběr vzorků kameniva , stanovení vlhkosti kameniva – sušárna, 105oC, 20oC, měrná hmotnost, objemová hmotnost, sypná hmotnost, vlhkost, nasákavost, pórovitost, mezerovitost, zrnitost, křivka zrnitosti,. 2. Laboratoře –Zkoušky kameniva – sypná hmotnost, objemová hmotnost v odměrném válci, v pyknometru a na hydrostatických vahách + výpočet mezerovitosti, příprava vzorku pro zrnitost. Protokol č.1 3. Laboratoře – Zkoušky kameniva – stanovení zrnitosti kameniva, stanovení jemných částic kameniva, tvarový index. Protokol č.2 4. Teorie – navrhování betonové směsi metodou dle BOLOMEY, včetně kontroly přebytku cementového tmele, vodního součinitele a množství tuhých částic do velikosti 0,25mm. Program č.1: Navržení betonové směsi dle Bolomeye 5. Teorie zkoušení čerstvého, ztvrdlého a provzdušněného betonu – postup výroby zkušebních těles a jejich ošetřování , zkoušky konzistence, objemová hmotnost, zjišťování množství vzduchu, postup výroby zkušebních těles a stanovení pevnostních vlastností ztvrdlého betonu, zkoušení hloubky průsaku tlakovou vodou. 6. Laboratoře –výroba zkušebních těles bez plastifikátoru a s plastifikátorem, zkoušky konzistence čerstvého betonu (rozlití, sednutí kužele), zjišťování množství vzduchu v betonové směsi. Protokol č.3 7. Laboratoře –výroba provzdušněného betonu LP, zkoušky konzistence čerstvého betonu, zjišťování množství vzduchu v betonové směsi. Protokol č.4 8. Teorie Cement a malty – třídění, rozdělení, fyzikální a mechanické zkoušky cementů. 9. Laboratoře – Zkoušky cementů – stanovení normální hustoty cementové kaše, začátek doby tuhnutí cementové kaše, výroba zkušebních těles pro pevnost cementů. Protokol č.5 10.Laboratoře – zkoušení malty – rozliv, hustoměrný kužel + ukázka dalších zkoušek (Marsh, dekantace, eroze). Stanovení pevnostních vlastností betonu ze cvičení č. 6. Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou. Protokol č. 6 11.Laboratoř – Nedestruktivní metody stanovení pevnosti betonu pomocí Schmidtova kladívka a ověření stejnorodosti betonu pomocí ultrazvukových vln. Ověřování polohy výztuže v betonu, jejího průměru a hloubky uložení. Stanovení pevnostních vlastností betonu ze cvičení č.7.Nasazení a průběh zkoušek CHRL. Protokol č.7 12.Laboratoře - stanovení pevnostních vlastností cementů, ověření pH betonu – karbonatace. Protokol č.8 13.Teorie – navrhování betonové směsi metodami dle KENEDYHO, EMPIRICKÉHO MNOŽSTVÍ VODY a PŘEBYTKU CEMENTOVÉHO TMELE. Zápočtový test 14.Zápočet Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, videopřehrávač

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 16  0 3
                Projekt Projekt 5  0 3
                Písemka Písemka 9  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FAST - P - cs 2021/2022 prezenční čeština volitelný odborný FAST - Fakulta stavební stu. blok

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2012/2013 letní
2009/2010 letní