223-0153/03 – Řízení jakosti a výrobního procesu (ŘJVP)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětuIng. Filip Khestl, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tereza Majstríková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOH101 Ing. Jana Boháčová, Ph.D.
MUR069 Ing. Tereza Majstríková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopení obecných principů systémů řízení jakosti ve stavebnictví. Analýza stavebně technologického procesu a aplikace metod řízení jakosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je podat výklad principů metod řízení jakosti ve stavebnictví na základě definování procesů a systémů ve fázi projektování, přípravy, výstavby a provozu stavebního objektu. Obecné zásady řízení jakosti jsou doplněny historickým vývojem metod a principy trvalého zlepšování na základě zpětné vazby a s využitím podpůrných procesů řízení jakosti jako jsou metrologie, stavební zkušebnictví, normalizace, certifikace výrobků, statistické metody zpracování výsledků apod. Zdůrazněn bude aktivní přístup k metodám řízení jakosti dle normy ČSN ISO EN 9001 a integrovanému systému environmentálního managementu, ochrany zdraví při práci. a bezpečnosti informací. Obsahem cvičení bude vzorové řízení procesů výroby, dopravy, zpracování a ošetření čerstvého betonu, zpracování kontrolního a zkušebního plánu, hodnocení shody. Dále budou procvičeny základní nedestruktivní metody stavebního zkušebnictví a možnosti jejich uplatnění při kontrole jakosti v průběhu výstavby. Posluchač v rámci samostatné seminární práce vypracuje a obhájí plán jakosti zvolené stavební technologie. Plán jakosti zahrnuje popis procesu, kontrolní a zkušební plán, matici odpovědnosti a principy trvalého zlepšování jakosti procesu.

Povinná literatura:

[1] Normy ISO 9000 až 9004. [2] Mencl V., Novák J. Řízení jakosti ve stavebnictví, ČKAIT Praha, 2002. [3] Kučera J., Doné P. Zkoušení stavebních mat. a výrobků, skripta VŠB TU Ostrava 2002. [4] Nenadál J. Měření v systémech managementu jakosti, Management Press, Praha 2001. [5] Schmid, P. a kol. Základy zkušebnictví, brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004.

Doporučená literatura:

[1] Normy ISO 9000 až 9004. [2] Mencl V., Novák J. Řízení jakosti ve stavebnictví, ČKAIT Praha, 2002. [3] Kučera J., Doné P. Zkoušení stavebních mat. a výrobků, skripta VŠB TU Ostrava 2002. [4] Nenadál J. Měření v systémech managementu jakosti, Management Press, Praha 2001. [5] Schmid, P. a kol. Základy zkušebnictví, brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Úvodní přednáška. Osnova předmětu a požadavky při obhajobě seminární práce a zkoušce. Přehled literatury 2. Jakost a spolehlivost stavby, funkčních dílů, regulovaná a smluvní oblast. 3. Mapa procesů stavební firmy, analýza výrobního procesu. 4. Plán jakosti výrobního procesu, požadavky systému řízení jakosti dle souboru norem ISO 9000:2000, trvalé, zlepšování procesu. 5. Podpůrné procesy řízení jakosti. Základy stavebního zkušebnictví. 6. přehled nedestruktivních zkušebních metod pro kontrolu výrobních procesů. 7. Statistické metody hodnocení výsledků zkoušek, průkaz shody. 8. Metrologické zabezpečení procesu výstavby, kontrolní a zkušební plán. 9. Řízení změn výrobních procesů, rizika a jejich řízení. 10.Měření výkonnosti procesů, trvalé zlepšování, audit, integrované systémy, ekonomie jakosti. 11.Budování systému řízení jakosti ve stavební firmě (přednáška odborníka z praxe). 12.Řízení procesů projektování a přípravy staveb, procesy výstavby. 13.Procesy ve fázi provozu stavebního objektu. Údržba, průzkum a opravy. 14. Celkové shnutí látky. Cvičení: 1. Zadání seminární práce: plán jakosti vybraného výrobního procesu. 2. Rozbor stavebních objektů a funkčních dílů - znaky jakosti a spolehlivosti. 3. Mapa procesů technologie betonu, kontrolní a zkušební plán dle ČSN EN 206-1. 4. Plán jakosti výrobních procesů technologie betonu. 5. Laboratoř stavebních hmot: základní nedestruktivní metody. 6. Laboratoř stavebních hmot: metody kontroly výrobních procesů. 7. Statistické zpracování výsledků zkušebních metod. 8. Histogramy, regulační diagramy a nejistoty měření. 9. Diagramy příčin a následků, navrhování experimentů. 10.Dokumentace systému řízení jakosti, využití digitálního snímkování. 11.Exkurze do výrobny a laboratoře stavební firmy se zavedeným systémem jakosti. 12.Obhajoba semestrální práce s diskusí. 13.Obhajoba semestrální práce s diskusí. 14.Zápočtový test a zápočet. Multimediální pomůcky použité k výuce: zpětný projektor Osnova výuky pro kombinované studium: 1. Stavební zákon, definice stavby, vývoj požadavků na stavby a funkční díly, regulované požadavky na stavby. Kvalita a spolehlivost staveb. Procesy a systémy ve stavebnictví. 2. Úvod do stavebního zkušebnictví . Zkušební metody . 3. Řízení procesú v přípravě , výstavbě a provozu stavby. Rizika stavebních technologií. Prevence rizik.Environmentální požadavky na procesy systémy a stavby. 4. Požadavky souboru norem ISO 9000, budování systému řízení kvality ve stavební firmě , dokumentace systému řízení kvality.Obhajoba seminárních prací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (02) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (02) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb (01) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku