223-0202/03 – Zkušebnictví a řízení jakosti staveb (ZŘJS)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. František Kresta, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUR08 Ing. Jan Hurta
MEN23 doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc.
FRA106 Ing. Veronika Tománková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Aplikace zkušebních metod při hodnocení stavebních konstrukcí. Analýza procesů při návrhu, výstavbě a provozu stavby. Návrh zlepšování kvality procesů a management rizik. Aplikace statistických metod.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem předmětu je podat výklad principů metod řízení jakosti ve stavebnictví na základě definování procesů a systémů ve fázi projektování, přípravy, výstavby a provozu stavebního objektu. Obecné zásady řízení jakosti jsou doplněny historickým vývojem metod a principy trvalého zlepšování na základě zpětné vazby a s využitím podpůrných procesů řízení jakosti jako jsou metrologie, stavební zkušebnictví, normalizace, certifikace výrobků, statistické metody zpracování výsledků apod. Zdůrazněn je aktivní přístup k metodám řízení jakosti dle norem ČSN ISO řady 9000 a k integrovanému systému environmentálního managementu a ochrany zdraví při práci. Obsahem cvičení je vzorové řízení procesů výroby, dopravy, zpracování a ošetření čerstvého betonu, zpracování kontrolního a zkušebního plánu, hodnocení shody. Ve cvičeních jsou studenti dále seznámeni se základními nedestruktivními metodami stavebního zkušebnictví a možnostmi jejich uplatnění při kontrole jakosti v průběhu výstavby. Posluchač v rámci samostatné seminární práce vypracuje a obhájí plán jakosti zadané diplomové práce. Plán jakosti zahrnuje popis procesu postupného zpracování diplomové práce, kontrolu vstupů a hodnocení zdrojů, aktuálnost norem a předpisů, posouzení shody výstupů a principy trvalého zlepšování jakosti procesu metodou zpětné vazby.

Povinná literatura:

ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality – Požadavky

Doporučená literatura:

MENCL, Vojtěch a Jaroslav NOVÁK. Řízení jakosti ve stavebnictví. 1. vyd. Praha: Český svaz stavebních inženýrů, 2002, 154 s. Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika. NENADÁL, Jaroslav a Jaroslav NOVÁK. Moderní management jakosti: principy, postupy, metody. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2008, 377 s. Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika. ISBN 978-80-7261-186-7. NENADÁL, Jaroslav a Jaroslav NOVÁK. Měření v systémech managementu jakosti: principy, postupy, metody. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2001, 310 s. Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika. ISBN 80-726-1054-6. NENADÁL, Jaroslav. Základy managementu jakosti. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005, 142 s. ISBN 80-248-0969-9. MIKŠ, Lubomír. Údržba a rekonstrukce starších městských budov. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, 294 s. ISBN 80-248-1137-5. KUČERA, Jiří a Petra DONÉ. DONÉ. Zkoušení stavebních materiálů a výrobků. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002, 78 s. ISBN 80-248-0067-5. GRYNA, Frank M, Richard Chim Hai CHUA, Joseph A DE FEO a J JURAN. Juran's quality planning and analysis: for enterprise quality. 5th ed. Boston: McGraw-Hill, c2007, xxvi, 774 p. ISBN 978-007-2966-626. JURAN, J. Juran's quality control handbook. 4 ed. New York: McGraw-Hill, 1988, 50 s. ISBN 00-703-3176-6. ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití ČSN OHSAS 18001:2008 Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podrobná osnova přednášek v semestru - 8. týdnů 1. Úvod do řízení jakosti procesů a systémů ve stavebnictví. Historický vývoj. Havárie staveb. Znaky stavebního objektu, jakost a spolehlivost. Regulovaná oblast. 2. Mapa procesů stavební firmy, analýza stavebně – technologického procesu. Plán jakosti procesu, požadavky souboru norem ISO 9000: 2000, výběrová řízení 3. Procesy projektování a přípravy staveb, procesy výstavby stavebního objektu Procesy ve fázi provozu stavebního objektu. Údržba, opravy, stavebně-technický průzkum. 4. Podpůrné procesy řízení jakosti ve stavebnictví. Základy stavebního zkušebnictví. Metrologické zabezpečení procesů výstavby, měření v systémech managementu jakosti 5. Využití statistických metod při řízení jakosti. Sběr dat a jejich hodnocení. Statistická přejímka , základní problémy řízení rizik, kontrolní a zkušební plán. 6. Budování systémů řízení jakosti ve stavební firmě (přednáška odborníka z praxe) 7. Audit systému řízení, měření výkonnosti procesů, trvalé zlepšování. Ekonomie jakosti, environmentální management, bezpečnost práce,komplexní management jakosti. 8. Celkové shrnutí látky. Podrobná osnova cvičení v semestru - 8.týdnů 1. Zadání seminární práce: Plán jakosti zadané diplomové práce. Příklady stavebních objektů a jejich funkčních dílů – znaky jakosti a spolehlivosti. 2. Sběr údajů a jejich statistické hodnocení, průkaz shody na příkladu hodnocení čerstvého betonu 3. Kontrolní a zkušební plán, řízení experimentů, regulační diagramy. Diagram příčin a následků 4. Laboratoř: základní nedestruktivní metody stavebního zkušebnictví 5. Laboratoř: zatěžovací zkouška dřevěného nosníku 6. Exkurze do výrobny a laboratoře stavební firmy se zavedeným systémem řízení jakosti 7. Obhajoba seminární práce 8. Obhajoba seminární práce Konzultace seminární práce v průběhu semestru v rámci konzultačních hodin a cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.