223-0202/05 – Zkušebnictví a řízení jakosti staveb (ZŘJS)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. František Kresta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jana Boháčová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOH101 doc. Ing. Jana Boháčová, Ph.D.
MUR069 Ing. Tereza Majstríková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Aplikace zkušebních metod při hodnocení stavebních konstrukcí. Analýza procesů při návrhu, výstavbě a provozu stavby. Návrh zlepšování kvality procesů a management rizik. Aplikace statistických metod.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem předmětu je podat výklad principů metod řízení jakosti ve stavebnictví na základě definování procesů a systémů ve fázi projektování, přípravy, výstavby a provozu stavebního objektu. Obecné zásady řízení jakosti jsou doplněny historickým vývojem metod a principy trvalého zlepšování na základě zpětné vazby a s využitím podpůrných procesů řízení jakosti jako jsou metrologie, stavební zkušebnictví, normalizace, certifikace výrobků, statistické metody zpracování výsledků apod. Zdůrazněn je aktivní přístup k metodám řízení jakosti dle norem ČSN ISO řady 9000 a k integrovanému systému environmentálního managementu a ochrany zdraví při práci. Obsahem cvičení je vzorové řízení procesů výroby, dopravy, zpracování a ošetření čerstvého betonu, zpracování kontrolního a zkušebního plánu, hodnocení shody. Ve cvičeních jsou studenti dále seznámeni se základními nedestruktivními metodami stavebního zkušebnictví a možnostmi jejich uplatnění při kontrole jakosti v průběhu výstavby. Posluchač v rámci samostatné seminární práce vypracuje a obhájí plán jakosti zadané diplomové práce. Plán jakosti zahrnuje popis procesu postupného zpracování diplomové práce, kontrolu vstupů a hodnocení zdrojů, aktuálnost norem a předpisů, posouzení shody výstupů a principy trvalého zlepšování jakosti procesu metodou zpětné vazby.

Povinná literatura:

ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality – Požadavky

Doporučená literatura:

MENCL, Vojtěch a Jaroslav NOVÁK. Řízení jakosti ve stavebnictví. 1. vyd. Praha: Český svaz stavebních inženýrů, 2002, 154 s. Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika. NENADÁL, Jaroslav a Jaroslav NOVÁK. Moderní management jakosti: principy, postupy, metody. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2008, 377 s. Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika. ISBN 978-80-7261-186-7. NENADÁL, Jaroslav a Jaroslav NOVÁK. Měření v systémech managementu jakosti: principy, postupy, metody. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2001, 310 s. Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika. ISBN 80-726-1054-6. NENADÁL, Jaroslav. Základy managementu jakosti. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005, 142 s. ISBN 80-248-0969-9. MIKŠ, Lubomír. Údržba a rekonstrukce starších městských budov. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, 294 s. ISBN 80-248-1137-5. KUČERA, Jiří a Petra DONÉ. DONÉ. Zkoušení stavebních materiálů a výrobků. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002, 78 s. ISBN 80-248-0067-5. GRYNA, Frank M, Richard Chim Hai CHUA, Joseph A DE FEO a J JURAN. Juran's quality planning and analysis: for enterprise quality. 5th ed. Boston: McGraw-Hill, c2007, xxvi, 774 p. ISBN 978-007-2966-626. JURAN, J. Juran's quality control handbook. 4 ed. New York: McGraw-Hill, 1988, 50 s. ISBN 00-703-3176-6. ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití ČSN OHSAS 18001:2008 Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Úvod do řízení jakosti. Výklad a požadavky norem řady ISO 9000. Úloha vedení v systému managementu kvality. Politika a cíle kvality. Legislativa ve stavebnictví, certifikace. Stavba, vývoj požadavků na stavby a funkční díly, regulované požadavky na stavby. Jakost a spolehlivost staveb. 2. Koncepce řízení jakosti (ISO, podnikové standardy, TQM, EFQM). 7 základních nástrojů managementu kvality. 3. Metody plánování kvality (7 Nových nástrojů managementu kvality, QFD, FMEA, DOE, APQP). 4. Procesy a systémy ve stavebnictví, možnosti řízení procesů v přípravě, výstavbě a provozu stavby. Rizika staveb a stavebních technologií, prevence a řízení rizik, kontrolní a zkušební plán. Úvod do metrologie. 5. Metody hodnocení výsledků, statistické hodnocení výsledků, nejistoty měření. Statistická regulace procesu. Hodnocení způsobilosti procesu, statistická přejímka. 6. Příklady použití vybraných statistických metod v praxi. Hodnocení výkonnosti organizace, Benchmarking. Interní a externí audity. 7. Průzkumy staveb, metodika průzkumu, degradace staveb, zatěžovací zkoušky konstrukcí statické a dynamické. Cvičení 1. Příklady stavebních objektů a funkčních dílů, znaky jakosti a spolehlivosti - zadání seminární práce: Plán jakosti diplomové práce. 2. Laboratoř: základní nedestruktivní i destruktivní metody stavebního zkušebnictví. 3. Brainstorming, Ishikawův diagram. 4. Metoda QFD, dům kvality. 5. Sběr údajů a jejich statistické hodnocení, stanovení pevnostní třídy betonu. 6. Statistické metody – Parretův diagram, regulační diagram, histogram. 7. Obhajoba seminární práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2019/2020 zimní
2018/2019 letní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 letní
2015/2016 letní