223-0206/02 – Silikátové technologie (ST)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. František Kresta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KHE0007 Ing. Filip Khestl, Ph.D.
KRE416 doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
MEC051 Ing. Pavel Mec
TUR002 Ing. Martina Turicová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními kroky technologie výroby silikátových stavebních materiálů, tedy zejména pojiv, keramiky, tavených hornin včetně tepelných a zvukových izolací na bázi minerální vlny, skla a alkalicky aktivovaných materiálů (geopolymerů). Důraz je kladen také na fázové a mikrostukturní změny probíhající během výrobního procesu, které mohou mít vliv na funkční vlastnosti materiálů. Výuka je doplněna exkurzemi do výrobních závodů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět navazuje na předchozí předměty „Stavební hmoty“, „Pojivové systémy“ a „Keramické materiály“. Podává přehled o současných technologiích výroby základních silikátových stavebních materiálů – především pojiv, skla, tavených hornin a keramiky. Zároveň seznamuje studenty se základními silikátovými (křemičitanovými) minerály, které mají důležité využití v technice a zejména ve výrobě stavebních hmot. Pozornost je věnována rovněž procesům, probíhajícím v technologii silikátů (difúze, nukleace, slinování). Ve cvičeních se studenti seznámí zejména s výpočty složení surovinových směsí v technologii cementu a stavební keramiky a s některými zkušebními metodami silikátových výrobků. Teoretická výuka je doplněna praktickými exkurzemi do provozů silikátových technologií (výroba cementu, výroba stavební keramiky včetně střešní krytiny, výroba žárovzdorných hmot, výroba tepelných a zvukových izolací na bázi strusko-čedičové vlny, výroba granulované vysokopecní strusky, výroba stavebního skla apod.).

Povinná literatura:

Učebnice: [1] Aïtcin, P.-C.: Vysokohodnotný beton. – Informační centrum ČKAIT, 2005. [2] Bárta, R.: Chemie a technologie cementu. – Naklad. ČSAV Praha, 1961, 1108 s. [3] Gregerová, M.: Petrografie technických hmot. – Skripta PřF Masarykovy university v Brně, 1996, 139 s. [4] Hanykýř, V., Kutzendörfer, J.: Technologie keramiky. - Silikátový svaz a Vega, s.r.o., 2000, 287 s. [5] Hlaváč, J.: Základy technologie silikátů. – SNTL/Alfa, 1988, 516 s. [6] Konta, J.: Keramické a sklářské suroviny. – UK Praha, 1982, 364 s. [7] Lach, V.: Keramika I. - VUT Brno, SNTL Praha, 1986, 153 s. [8] Pytlík, P.: Cihlářství. - VUT Brno, CERM, s.r.o. Brno, 1995, 264s. [9] Pytlík, P., Sokolář, R.: Stavební keramika, technologie, vlastnosti a využití. - CERM, s.r.o., Brno, 2002, 285 s. [10]Starý, J. a kol.: Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2005). -Ministerstvo životního prostředí, Praha, 2006, 302 s. [11]Škvára, F.: Technologie anorganických pojiv I. a II. – Učební texty VŠCHT v Praze, 1994. [12]Šauman, Z.: Maltoviny I. – Učební texty VUT v Brně, 1993. [13]Vondruška, V.: Sklářství. – Grada Publishing, Praha, 2002, 273 s. Časopisy: [14]Ceramics-SILIKÁTY, Keramika a sklo, Silika, Zpravodaj Silis, Minerální suroviny – Surovce mineralne

Doporučená literatura:

[1] Aïtcin, P.-C.: Vysokohodnotný beton. – Informační centrum ČKAIT, 2005. [2] Bárta, R.: Chemie a technologie cementu. – Naklad. ČSAV Praha, 1961, 1108 s. [3] Collepardi M. (2009): Moderní beton.- ČKAIT Praha [4] Gregerová, M.: Petrografie technických hmot. – Skripta PřF Masarykovy university v Brně, 1996, 139 s. [5] Hanykýř, V., Kutzendörfer, J.: Technologie keramiky. - Silikátový svaz a Vega, s.r.o., 2000, 287 s. [6] Hlaváč, J.: Základy technologie silikátů. – SNTL/Alfa, 1988, 516 s. [7] Konta, J.: Keramické a sklářské suroviny. – UK Praha, 1982, 364 s. [8] Lach, V.: Keramika I. - VUT Brno, SNTL Praha, 1986, 153 s. [9] Pytlík, P.: Cihlářství. - VUT Brno, CERM, s.r.o. Brno, 1995, 264s. [10] Pytlík, P., Sokolář, R.: Stavební keramika, technologie, vlastnosti a využití. - CERM, s.r.o., Brno, 2002, 285 s. [11] Reeves G.M. – Sims I. – Cripps J.C. (2006): Clay Materials Used in Construction.- The Geological Society London [12] Slavík F.- Novák N. - Kokta J. (1974): Mineralogie.- ACADEMIA Praha. [13] Slivka V. et al. (2002): Těžba a úprava silikátových surovin.- Silikátový svaz [14] Smrček A. – Voldřich F. (1994): Sklářské suroviny.- Informatorium Praha [15] Svoboda L. et al. (2004): Stavební hmoty.- JAGA Bratislava. [16]Škvára, F.: Technologie anorganických pojiv I. a II. – Učební texty VŠCHT v Praze, 1994. [17]Šauman, Z.: Maltoviny I. – Učební texty VUT v Brně, 1993. [18]Vondruška, V.: Sklářství. – Grada Publishing, Praha, 2002, 273 s. Časopisy: [14]Ceramics-SILIKÁTY, Keramika a sklo, Silika, Zpravodaj Silis, Minerální suroviny – Surovce mineralne

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvodní přednáška 2. Mineralogie silikátů, přehled hlavních minerálů. Úvod – charakteristika silikátů. Nesosilikáty – skupina olivínů, skupina granátů, skupina Al2SiO5 – andalusit, kyanit, sillimanit. Sorosilikáty – zoisit, epidot. Cyklosilikáty – trojčetné kruhy (benitoit), čtyřčetné kruhy (axinit), šestičetné kruhy (beryl, cordierit, turmalín). Inoslikáty – pyroxeny, amfiboly, wollastonit. Fylosilikáty – skupina apofylitová (pyrofilit, mastek), skupina slíd (muskovit, biotit, hydroslídy), skupina montmorillonitu, skupina chloritů, skupina kaolinitu a seprentinu, jílové minerály. Tektosilikáty – skupina nefelinu, skupina analcimu a leucitu, živce, tektosilikáty s cizími anionty (zeolity) 3. Mineralogie dalších surovin. Oxid křemičitý – SiO2. Oxid titaničitý – TiO2. Oxid boritý – B2O3. Oxid hlinitý – Al2O3. Oxid zirkoničitý – ZrO2. Karbonáty – CaCO3, MgCO3. Sulfáty – CaSO4 4. Vysokoteplotní procesy. Difúzní jevy. Nukleace a růst nové fáze. Rozpouštění pevných látek v taveninách. Reakce pevných látek. Slinování. 5. Výroba cementu. Definice cementu. Cementářské suroviny. Technologie výroby cementu. Cementářské moduly. Druhy cementů. Označování cementů 6. Hydratace cementů Mineralogické složení cementu. Pucolánová reakce. Hydratace cementu. Vývoj tepla 7. Tavené horniny. Suroviny pro výrobu tavených hornin. Technologie výroby tavených hornin. Vlastnosti petrurgických výrobků. Výrobky z tavených hornin. Korundo-baddeleyitová keramika. Minerální vlákna. 8. Keramická výroba. Keramické suroviny – plastické. Keramické suroviny – neplastické (ostřiva). Syntetické suroviny pro keramiku. Keramické technologie – příprava směsí, tvarování keramiky, sušení, výpal. Vlastnosti keramiky 9. Stavební keramika. Cihlářské suroviny. Cihlářské výrobky - pálené zdící prvky, stropní prvky. Pálená střešní krytina. Výkvěty. Obkladové prvky – obkladačky, dlaždice, kachle. Zdravotnická keramika. Kameninové výrobky. Hořečnatá keramika 10. Žáruvzdorné materiály. Materiály pro výrobu žárovzdorné keramiky. Vlastnosti žárovzdorných materiálů. Klasifikace žárovzdorných materiálů. Tvarové hutné výrobky (šamot, dinas, zásadité výrobky, zvláštní výrobky). Netvarové žárovzdorné materiály (žárobetony, žárovzdorné hmoty a malty). Žárovzdorné výrobky izolační (tvarové, izolační). Keramika s nízkou teplotní roztažností. 11. Keramická výroba – povrchové úpravy. Glazury. Engoby. Keramické barvy. Preparáty vzácných kovů, listry. Emaily. Speciální povrchové úpravy keramiky. 12. Výroba skla. Sklářské suroviny. Výroba skla. Vlastnosti skla. Stavební sklo. Ploché sklo. Tvarované sklo. Pěnové sklo. Skelná vlákna. 13. Geopolymery a alkalicky aktivované systémy - teorie geopolymerů, potencionální suroviny vhodné pro přípravu geopolymerů a alkalicky aktivovaných materiálů, vlastnosti a výhody jejich použití.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.