223-0908/01 – Introduction to Mining Engineering (UHS)

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits0
Subject guarantorprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CIG20 prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět je doporučen pro doktorandy oboru Hornické a podzemní stavitelství, kteří jsou absolventy stavebních fakult nebo Fakulty hornicko - geologické a nemají dostatečné vědomosti o problematice projektování a výstavbě hornických staveb.V rámci tohoto předmětu se doktorandi seznámí se zásadami projektování a výstavby objektů: - povrchových dolů - komplexu objektů pro těžení - těžních věží - upravárenských objektů - objektů zásobování energiemi a vodou - odvalového hospodářství - dopravy - pomocných provozů - plnících stanic skipů - důlních náraží - čerpacích stanic - pomocných důlních objektů Zvýšená pozornost je věnována konstrukčnímu řešení těchto objektů a závad jejich provedení na poddolovaném území

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Předmět seznamuje doktorandy se specifikami projektování a výstavby povrchových a důlních stavebních objektů.

Compulsory literature:

Říman, A.: Základy projektování kamenouhelných dolů, SNTL Kolektiv: Hornická příručka I., II. a III., SNTL/ALFA Moučka, J.: Projektování báňských zařízení, I. a II., DT ČVTS

Recommended literature:

Šiška, L., Cigánek, J. a kol.: Zásady projektování dolů, SNTL Moučka, J.: Projektování báňských zařízení, I. a II., DT ČVTS

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Individuální konzultace

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.