223-0908/02 – Introduction to Mining Engineering (UHS)

Gurantor departmentDepartment of Building Materials and Diagnostics of StructuresCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation2018/2019
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CIG20 prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0
Part-time Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět je doporučen pro doktorandy oboru Hornické a podzemní stavitelství, kteří jsou absolventy stavebních fakult nebo Fakulty hornicko - geologické a nemají dostatečné vědomosti o problematice projektování a výstavbě hornických staveb.V rámci tohoto předmětu se doktorandi seznámí se zásadami projektování a výstavby objektů: - povrchových dolů - komplexu objektů pro těžení - těžních věží - upravárenských objektů - objektů zásobování energiemi a vodou - odvalového hospodářství - dopravy - pomocných provozů - plnících stanic skipů - důlních náraží - čerpacích stanic - pomocných důlních objektů Zvýšená pozornost je věnována konstrukčnímu řešení těchto objektů a závad jejich provedení na poddolovaném území

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Předmět seznamuje doktorandy se specifikami projektování a výstavby povrchových a důlních stavebních objektů.

Compulsory literature:

Říman, A.: Základy projektování kamenouhelných dolů, SNTL Kolektiv: Hornická příručka I., II. a III., SNTL/ALFA Moučka, J.: Projektování báňských zařízení, I. a II., DT ČVTS

Recommended literature:

Šiška, L., Cigánek, J. a kol.: Zásady projektování dolů, SNTL Moučka, J.: Projektování báňských zařízení, I. a II., DT ČVTS

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Introduction, definition of the subject, learning objectives 2nd Designing buildings in the proposed mining of underground mines 3rd Designing buildings for mine transport 4th Design principles for lifting surface mine 5th Buildings úpravárenského complex 6th Building energy management 7th Auxiliary operations 8th Traffic building on the surface of the mine 9th POV construction of surface mine 10th Privacy mining objects from the effects of mining

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2018/2019 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2014/2015 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2013/2014 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2013/2014 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2012/2013 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2012/2013 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner