223-0909/01 – Zahlazení důsledků hornické činnosti (HGF)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFAST, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEP30 doc. Ing. Václav Cepek, CSc.
VOJ09 doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Důsledky hornické činnosti mohou být různorodé a liší se jak způsobem a rozsahem dobývání tak také zásahy do krajiny, infrastruktury i lidských sídel. Absolvent získá teoretické i praktické znalosti pro navrhování a provádění rekonstrukce povrchu území (krajiny), ale také náhled na zmírnění důsledků v oblasti sociálně demografické. Nedílnou součástí je také znovu využití hornických areálů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Hornická činnosti má od středověku nezadatelný vliv na města a jejich okolí v kde těžba probíhala nebo probíhá. Důsledky hornické činnosti se pak mohou projevovat jak v období vlastní realizace těžby, tak také v době po ukončení těžby. Předmět je tematický rozdělen na několik částí. První je vliv hlubinné těžby v oblasti ostravsko- karvinského revíru se zaměřením na rekultivaci haldových komplexů a na rekonstrukci krajiny nutnou pro zachování jejích funkcí(například ovlivněné vodní toky). Další část je věnována těžbě povrchové především v oblasti Mostecko Sokolovské uhelné pánve a příklady úspěšných regenerací. Samostatnou kapitolou jsou také důsledky těžby v podobě hořících hald nebo znečištění povrchových vodotečí. Hornické činnosti s sebou také přináší požadavky na pracovní síly, nebo naopak jejich přebytek v době ukončení těžby(příklady sociálně ekonomických vlivů na některé z historických horních měst) Těžba po sobě také zanechává množství provozních budov, které se stávají tzv hornickými brownfields. Těmto plochám je zapotřebí také věnovat pozornost, protože i jejich regenerace se významnou měrou podílí na změně image celého regionu.

Povinná literatura:

[1] ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území, 1989. [2] Štýs a kol.: Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin, SNTL 1981. [3] Brownfields Handbook – cross-disciplinary education tool focused on the issue of brownfields regeneration – http://fast10.vsb.cz/bribast [4] Martinec, P a kol. Vliv ukončení hlubinné tšžby na životní prostředí, Nakladatelství ANGRAM s.r.o. 2006 [5] Kolektiv autorů Uhelné hornictví v ostravsko-karvinském revíru, ANAGRAM, Ostrava 2004

Doporučená literatura:

[1] ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území, 1989. [2] Štýs a kol.: Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin, SNTL 1981. [3] Brownfields Handbook – cross-disciplinary education tool focused on the issue of brownfields regeneration – http://fast10.vsb.cz/bribast [4] Martinec, P a kol. Vliv ukončení hlubinné tšžby na životní prostředí, Nakladatelství ANGRAM s.r.o. 2006 [5] Kolektiv autorů Uhelné hornictví v ostravsko-karvinském revíru, ANAGRAM, Ostrava 2004

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student v rámci samostudia zpracovává krátké anotace o nastudované problematice i s problémovými otázkami, které jsou diskutovány v rámci průběžných konzultací.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hlubinná těžba a její důsledky na povrch. 2. Povrchová těžba a její důsledky na povrch 3. Způsoby rekultivace krajiny ovlivněné hornictvím 4. Sociodemografické dopady hornictví 5. Využití hornických brownfields

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku