223-0909/02 – Zahlazení důsledků hornické činnosti (HGF)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ09 doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Důsledky hornické činnosti mohou být různorodé a liší se jak způsobem a rozsahem dobývání tak také zásahy do krajiny, infrastruktury i lidských sídel. Absolvent získá teoretické i praktické znalosti pro navrhování a provádění rekonstrukce povrchu území (krajiny), ale také náhled na zmírnění důsledků v oblasti sociálně demografické. Nedílnou součástí je také znovu využití hornických areálů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Hornická činnosti má od středověku nezadatelný vliv na města a jejich okolí v kde těžba probíhala nebo probíhá. Důsledky hornické činnosti se pak mohou projevovat jak v období vlastní realizace těžby, tak také v době po ukončení těžby. Předmět je tematický rozdělen na několik částí. První je vliv hlubinné těžby v oblasti ostravsko- karvinského revíru se zaměřením na rekultivaci haldových komplexů a na rekonstrukci krajiny nutnou pro zachování jejích funkcí(například ovlivněné vodní toky). Další část je věnována těžbě povrchové především v oblasti Mostecko Sokolovské uhelné pánve a příklady úspěšných regenerací. Samostatnou kapitolou jsou také důsledky těžby v podobě hořících hald nebo znečištění povrchových vodotečí. Hornické činnosti s sebou také přináší požadavky na pracovní síly, nebo naopak jejich přebytek v době ukončení těžby(příklady sociálně ekonomických vlivů na některé z historických horních měst) Těžba po sobě také zanechává množství provozních budov, které se stávají tzv hornickými brownfields. Těmto plochám je zapotřebí také věnovat pozornost, protože i jejich regenerace se významnou měrou podílí na změně image celého regionu.

Povinná literatura:

[1] ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území, 1989. [2] Štýs a kol.: Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin, SNTL 1981. [3] Brownfields Handbook – cross-disciplinary education tool focused on the issue of brownfields regeneration – http://fast10.vsb.cz/bribast [4] Martinec, P a kol. Vliv ukončení hlubinné tšžby na životní prostředí, Nakladatelství ANGRAM s.r.o. 2006 [5] Kolektiv autorů Uhelné hornictví v ostravsko-karvinském revíru, ANAGRAM, Ostrava 2004

Doporučená literatura:

[1] ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území, 1989. [2] Štýs a kol.: Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin, SNTL 1981. [3] Brownfields Handbook – cross-disciplinary education tool focused on the issue of brownfields regeneration – http://fast10.vsb.cz/bribast [4] Martinec, P a kol. Vliv ukončení hlubinné tšžby na životní prostředí, Nakladatelství ANGRAM s.r.o. 2006 [5] Kolektiv autorů Uhelné hornictví v ostravsko-karvinském revíru, ANAGRAM, Ostrava 2004

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hlubinná těžba a její důsledky na povrch. 2. Povrchová těžba a její důsledky na povrch 3. Způsoby rekultivace krajiny ovlivněné hornictvím 4. Sociodemografické dopady hornictví 5. Využití hornických brownfields

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku