224-0003/02 – Rock Disintegration ()

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Horký, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Horký, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUR01 Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
HOR60 prof. Ing. Jiří Horký, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Úvod do disciplíny, historie, základní pojmy, studijní program předmětu. Klasické a neklasické rozpojování hornin. 2. Rozpojování hornin výbuchem – prostředky trhací techniky mechanizmů rozpojení horniny výbuchem. 3. Průmyslové trhaviny – rozdělení, balení, značení, výroba, vlastnosti trhavin a jejich praktické využití. 4. Rozněcovadla –rozdělení, zástupci, použití v praxi. 5. Pomocné prostředky trhací techniky,manipulace s nimi (doprava, skladování, ničení). 6. Roznět trhavinových náloží – neelektrický, elektrický. Posouzení jistoty roznětu, nežádoucí roznět, milisekundový roznět, anomálie při roznětu. 7. Základní parametry odstřelů – rozsah, klasifikace náloží, ucpávka,volné plochy, základní parametry. 8. Technologie trhacích prací při ražení podzemních liniových děl. 9. Trhací práce v dílech velkého profilu. Obrysová trhací práce – metody, zásady, určování zákl. parametrů. 10. Trhací práce při těžbě surovin podzemním způsobem – metody, zákl. parametry, prevenční aplikace vůči nežádoucím jevům. 11. Povrchová těžba surovin pomocí trhacích prací – primární a sekundární odstřely. 12. Škodlivé účinky výbuchu. 13. Mechanické rozpojování hornin – řezání, vtláčení, drcení. Mechanické a hydraul. klíny, pily. 14. Ostatní způsoby mechanického rozpojování hornin (vodní paprsek, plamen, plazma, chemické rozpojování, vibrační vrtání, elektrohydraulické rozpojování apod.). Cvičení: 1. Posouzení elektrického roznětu zadaných rozněcovadel, návrh zapojení pro daný zdroj roznětného proudu. 2. Návrh parametrů trhacích prací při ražení podzemního liniového díla malého průřezu (< 16 m2) 3. Technologický postup trhacích prací při hloubení svislého díla (jáma, šachtice) s posouzením škodlivých účinků odstřelu na okolní objekty. 4. Technologický postup trhacích prací při ražení tunelu (silniční, železniční) s aplikací obrysové trhací práce. Multimediální pomůcky použité k výuce: Při přednáškách je použita dostupná audiovizuální technika, tj. zpětný projektor, filmový projektor, video s rozsáhlou videotékou (jednotlivé pořady doplňují všechny přednášené okruhy); diaprojektor a episkop. Ve cvičeních posluchač využívá PC s katedrálními resp. vlastními softwarovými produkty.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner