224-0006/01 – Geotechnické stavby (GS)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Geotechnické stavby

Vyučovací metody

Anotace

Obsahem předmětu jsou témata obecná, vymezující základní terminologii, charakterizaci a klasifikaci goetechnických staveb. Probírány jsou základní kategorie výkopových a sypaných geotechnických staveb. Pozornost je věnována jejich základním problémům. Výkopové geotechnické stavby: praktická realizace ,zajišťění stability stěn a dna, výpočtům stabilizačních konstrukcí. Sypané geotechnické stavby : postupy realizace, stabilita tělesa násypu, únosnost podloží, návrh a posouzení opěrných konstrukcí, metody úpravy a zvyšování pevnostních a přetvárných parametrů prostředí podloží a násypových materiálů. Okruh geotechnických staveb uzavírá téma sanací poruch svahů, násypů a podloží základových konstrukcí. Základní témata doplňují o podpůrné okruhy, ke kterým náleží inženýrsko-geologický průzkumu, zemní práce a stroje pro zemní práce, metody modelování chování a interakce horninového prostředí a geotechnických staveb, metody monitorování a environmentální dopady geotechnických staveb na jejich okolí. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Posluchač je uveden do problematiky, seznámen se základy oboru, relevantními trvalými poznatky a současným stavem v rozsahu a hloubce poznání, které postačuje pro úspěšné zahájení aktivní činnosti v uvedeném oboru a umožňuje jejich další samostatné prohubování a rozvíjení.

Povinná literatura:

Aldorf J. a kol.: Geotechnické stavby, učební text, ES VŠB Ostrava 1984 Hulla J. a kol.: Zakladanie stavieb, ALFA Bratislava 1987

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Úvod, vymezení termínů geotechnika a geotechnická stavba, rozdělení geotechnických staveb. 2. IG průzkum pro účely geotechnických staveb. 3. Výkopové geotechnické stavby – jámy, rýhy a zářezy, odvodnění jam. 4. Zajišťování stability stěn a dna výkopových geotechnických konstrukcí, zásady a postupy výpočtů stabilizačních konstrukcí. 5. Sypané geotechnické konstrukce – násypy dopravních a vodohospodářských staveb, skládky odvaly, výsypky, apod. 6. Zhutňování, konsolidace a ztužování – armování zemin, opěrné konstrukce. 7. Zásady a postupy výpočtu sypaných geotechnických konstrukcí – únosnost podloží, stabilita tělesa násypu, návrh a posouzení opěrných konstrukcí. 8. Speciální technologie úpravy a změn vlastností prostředí. 9. Sanace ploch svahů, násypů a podloží základových konstrukcí staveb, apod. 10. Zemní práce a stroje pro zemní práce. 11. Modelování chování geotechnických staveb v procesu jejich návrhu, realizace a exploatace. 12. Monitoring geotechnických staveb. 13. Environmentální dopady geotechnických staveb. Cvičení: 1. Výpočet hloubky vetknutí nerozepřené štětovnicové stěny a kontrola její únosnosti. 2. Výpočet hloubky vetknutí nerozepřené štětovnicové stěny za předpokladu, že hladina podzemní vody je na úrovni dna jámy: a) stěna je vetknuta v nepropustné vrstvě; b) vody může proudit pod patou stěny. 3. Výpočet hloubky vetknutí rozepřené pažící stěny za podmínek volné paty a bez přítomnosti podzemní vody. 4. Posouzení stability násypu. 5. Posouzení stability svahu násypu ztuženého –armovaného geomřížemi. 6. Návrh sanace sesuvu. Multimediální pomůcky použité k výuce: Odborný výklad na přednáškách je podpořen audiovizuálními prostředky. Standardní, trvale používanou pomůckou je zpětný projektor k promítání transparentních předloh (folie). Výuku doplňuje příležitostná prezentace video záznamů, s cílem dokumentovat přednášenou problematiku reálnou skutečností.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T005) Geotechnické a dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku