224-0006/03 – Geotechnical Constructions (GS)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Combined Credit and Examination 14+14

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Geotechnické stavby

Teaching methods

Summary

Obsahem předmětu jsou témata obecná, vymezující základní terminologii, charakterizaci a klasifikaci goetechnických staveb. Probírány jsou základní kategorie výkopových a sypaných geotechnických staveb. Pozornost je věnována jejich základním problémům. Výkopové geotechnické stavby: praktická realizace ,zajišťění stability stěn a dna, výpočtům stabilizačních konstrukcí. Sypané geotechnické stavby : postupy realizace, stabilita tělesa násypu, únosnost podloží, návrh a posouzení opěrných konstrukcí, metody úpravy a zvyšování pevnostních a přetvárných parametrů prostředí podloží a násypových materiálů. Okruh geotechnických staveb uzavírá téma sanací poruch svahů, násypů a podloží základových konstrukcí. Základní témata doplňují o podpůrné okruhy, ke kterým náleží inženýrsko-geologický průzkumu, zemní práce a stroje pro zemní práce, metody modelování chování a interakce horninového prostředí a geotechnických staveb, metody monitorování a environmentální dopady geotechnických staveb na jejich okolí. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Posluchač je uveden do problematiky, seznámen se základy oboru, relevantními trvalými poznatky a současným stavem v rozsahu a hloubce poznání, které postačuje pro úspěšné zahájení aktivní činnosti v uvedeném oboru a umožňuje jejich další samostatné prohubování a rozvíjení.

Compulsory literature:

Aldorf J. a kol.: Geotechnické stavby, učební text, ES VŠB Ostrava 1984 Hulla J. a kol.: Zakladanie stavieb, ALFA Bratislava 1987

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner