224-0006/04 – Geotechnical Constructions (GS)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 14+14

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Geotechnické stavby

Teaching methods

Summary

Obsahem předmětu jsou témata obecná, vymezující základní terminologii, charakterizaci a klasifikaci goetechnických staveb. Probírány jsou základní kategorie výkopových a sypaných geotechnických staveb. Pozornost je věnována jejich základním problémům. Výkopové geotechnické stavby: praktická realizace ,zajišťění stability stěn a dna, výpočtům stabilizačních konstrukcí. Sypané geotechnické stavby : postupy realizace, stabilita tělesa násypu, únosnost podloží, návrh a posouzení opěrných konstrukcí, metody úpravy a zvyšování pevnostních a přetvárných parametrů prostředí podloží a násypových materiálů. Okruh geotechnických staveb uzavírá téma sanací poruch svahů, násypů a podloží základových konstrukcí. Základní témata doplňují o podpůrné okruhy, ke kterým náleží inženýrsko-geologický průzkumu, zemní práce a stroje pro zemní práce, metody modelování chování a interakce horninového prostředí a geotechnických staveb, metody monitorování a environmentální dopady geotechnických staveb na jejich okolí. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Posluchač je uveden do problematiky, seznámen se základy oboru, relevantními trvalými poznatky a současným stavem v rozsahu a hloubce poznání, které postačuje pro úspěšné zahájení aktivní činnosti v uvedeném oboru a umožňuje jejich další samostatné prohubování a rozvíjení.

Compulsory literature:

Aldorf J. a kol.: Geotechnické stavby, učební text, ES VŠB Ostrava 1984 Hulla J. a kol.: Zakladanie stavieb, ALFA Bratislava 1987

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Úvod, vymezení termínů geotechnika a geotechnická stavba, rozdělení geotechnických staveb. 2. IG průzkum pro účely geotechnických staveb. 3. Výkopové geotechnické stavby – jámy, rýhy a zářezy, odvodnění jam. 4. Zajišťování stability stěn a dna výkopových geotechnických konstrukcí, zásady a postupy výpočtů stabilizačních konstrukcí. 5. Sypané geotechnické konstrukce – násypy dopravních a vodohospodářských staveb, skládky odvaly, výsypky, apod. 6. Zhutňování, konsolidace a ztužování – armování zemin, opěrné konstrukce. 7. Zásady a postupy výpočtu sypaných geotechnických konstrukcí – únosnost podloží, stabilita tělesa násypu, návrh a posouzení opěrných konstrukcí. 8. Speciální technologie úpravy a změn vlastností prostředí. 9. Sanace ploch svahů, násypů a podloží základových konstrukcí staveb, apod. 10. Zemní práce a stroje pro zemní práce. 11. Modelování chování geotechnických staveb v procesu jejich návrhu, realizace a exploatace. 12. Monitoring geotechnických staveb. 13. Environmentální dopady geotechnických staveb. Cvičení: 1. Výpočet hloubky vetknutí nerozepřené štětovnicové stěny a kontrola její únosnosti. 2. Výpočet hloubky vetknutí nerozepřené štětovnicové stěny za předpokladu, že hladina podzemní vody je na úrovni dna jámy: a) stěna je vetknuta v nepropustné vrstvě; b) vody může proudit pod patou stěny. 3. Výpočet hloubky vetknutí rozepřené pažící stěny za podmínek volné paty a bez přítomnosti podzemní vody. 4. Posouzení stability násypu. 5. Posouzení stability svahu násypu ztuženého –armovaného geomřížemi. 6. Návrh sanace sesuvu. Multimediální pomůcky použité k výuce: Odborný výklad na přednáškách je podpořen audiovizuálními prostředky. Standardní, trvale používanou pomůckou je zpětný projektor k promítání transparentních předloh (folie). Výuku doplňuje příležitostná prezentace video záznamů, s cílem dokumentovat přednášenou problematiku reálnou skutečností.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.