224-0007/01 – Geotechnical Monitoring (GM)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits3
Subject guarantordoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRU30 doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- seznámit se s obsahem pojmu geotechnický monitoring - formulovat základní obecné principy cílů a metod geotechnického monitoringu - charakterizovat jednotlivé metody a postupy geotechnických měření, komparace jednoltivých typů metod - formulovat a diskutovat návrhy geotechnického monitoringu pro jednotlivé typy geotechnických a podzemních staveb -analýza možností vyhodnocení výsledků geotechnického monitoringu -

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Project work

Summary

Monitoring; monitoring surveying; method of observation; monitoring systems; konvergometer; extensometer; inclinometer; dilatometer; dynamometer; piezometer; setting gauge; monitoring project; inverse analysis.

Compulsory literature:

Aldorf J., Kořínek R.: Geotechnický monitoring, skripta VŠB 1983 Rozsypal,A:Kontrolní sledování a rizika v geotechnice, Jaga group, Bratislava 2001, ISBN 80-88905-44-3 R.S. Sinha: Underground Structures (Design and Instrumentation), Elsevier 1989 J.A. Franklin, M.B. Dusseault: Rock Engineering, Mc Graw-Hill Publishing Company 1989 webovské stránky (www.gloetzl, www.solexperts.com, www.sisgeo.com atd.)

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Cvičení: 1. Geotechnický monitoring, jeho hlavní funkce a součásti. 2. Základní principy měřících systémů kontrolního sledování. 3. Měření původní napjatosti horninového masivu – metody deformační, kompenzační, odlehčovací, hydrofracturing. 4. Konvergenční měření, měření vzniku a deformačních projevů trhlin a poruch. 5. Extenzometrická a inklinometrická měření, monitorivání posunů horniny pomocí křehkých vodičů. 6. Monitorivání podzemní vody – sledování vodních tlaků a směru proudění podzemní vody. 7. Monitoring napětí a zatížení výztuže. 8. Monitorivání sedání a velkých deformací,kontrolní sledování teploty, seismické aktivity a radonu. 9. Projektování monitoringu podzemních staveb. 10. Projekt monitoringu svahů a násypů. 11. Praktické příklady využití postupů inverzní analýzy – metody regresní a korelační analýzy, přímé optimalizační postupy. 12. Zadání a zpracování zápočtového programu – návrh monitoringu dle zadané situace a zpracování inverzního výpočtu. 13. Zápočtový test. Multimediální pomůcky použité k výuce: zpětný projektor, videodataprojektor

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner