224-0008/04 – Geotechnika ()

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOR50 doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Obsahem předmětu je studium chování horninových a zejména zeminových těles, která jsou buď přímo zeminovou konstrukcí, nebo jsou prostředím, ve kterém je stavební činnost vedena, nebo jsou s nově budovanou konstrukcí v přímém kontaktu. Úvodní část předmětu je věnována základům mechaniky zemin, zejména z hlediska vlastností hornin a zemin a jejich chování za různých podmínek a pod vlivem vlastního či vnějšího zatížení. Na tuto teoretickou část předmětu navazuje řešení aplikačních úloh geotechniky, k nimž patří stabilita svahů, zemní tlaky na konstrukce, filtry, úlohy z oblasti konzolidace zemin, obecné modelování v geotechnice a princip a základy geotechnického monitoringu. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Posluchač získá přehled o náplni mechaniky zemin, jako výchozí disciplíny a o základních úlohách geotechniky. Naučí se řešit úlohy, které souvisí se stavem napjatosti, deformace, stabilitou a porušením horninových a zeminových těles. Předmět a jeho náplň představuje potřebnou prerekvizitu pro další studium, zejména pro předměty zakládání staveb, geotechnické stavby, matematické modelování atd.

Povinná literatura:

Šimek J. a kol.,Mechanika zemin.,SNTL Praha 1990 Šiška L. a kol.,Základy hornické geotechniky.,SNTL Praha 1977 Stanek J., Kořínek R.,Mechanika zemin – Stabilita svahů.,ES VŠB 1991 Kořínek R., Aldorf J.,Geotechnický monitoring.,ES VŠB

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova rozvrhových jednotek Přednáška: 1. Horniny, horninové masívy. Geneze hornin, jílové minerály. Vícefázové prostředí zemin, disperzní systém. 2. Popisné vlastnosti. Pórovitost, číslo pórovitosti, relativní ulehlost zemin, vlhkost, stupeň nasycení. Fyzikální vlastnosti – měrná a objemová hmotnost. Zrnitostní složení, obsah organických látek a CaCO3. 3. Fyzikálně-chemické vlastnosti. Meze konzistence, číslo plasticity, stupeň konzistence. 4. Mechanické vlastnosti. Pevnostní a přetvárné charakteristiky. Zdroje pevnosti hornin. Princip efektivních napětí. 5. Stlačitelnost zemin, modul stlačitelnosti, zkoušky laboratorní a zkoušky in situ. 6. Konzolidace zemin, průběh konzolidace. 7. Pevnost hornin. Laboratorní a polní zkoušky, vyhodnocování. 8. Voda v horninách, Darcyho zákon, koeficient filtrace – určování, hydrodynamické síly v horninách, ztekucení zemin – sufóze, vliv mrazu. 9. Napětí a napjatost v horninovém tělese. Druhy napjatosti.Napětí v horninovém tělese od vlastní tíhy a od přitížení. 10. Klasifikace hornin pro inženýrské účely. Systémy klasifikace pro oblasti geotechniky. 11. Řešení aplikačních úloh geotechniky. · Modelování v geotechnice. Laboratorní, fyzikální a numerické modelování. Modelové předpoklady a jejich ověřování. Návrh geotechnických konstrukcí. · Stabilita svahů – metody řešení napjatosti a deformace horninových těles. Krátkodobá a dlouhodobá stabilita. Sanace sesuvů a metody zvýšení stability svahů. · Tlaky zemin na konstrukce. Zemní tlak v klidu, aktivní a pasivní zemní tlak. · Mechanika plošných základů. Návrh a posouzení plochy základu – kontaktní napětí, mezní zatížení. Sedání plošných základů. · Metody úpravy vlastností hornin. Zhutňování zemin – metody zhutňování. Kontrola zhutnění. Cvičení: V průběhu semestru procházejí studenti několika formami cvičení. Jejich cílem je seznámit studenty s postupy stanovení charakteristik hornin, s klasifikací hornin pro inženýrské účely a s metodami výpočtů, resp. řešení výpočtových modelů aplikačních úloh geotechniky. Formy cvičení jsou laboratorní (laboratoř geotechniky) a výpočetní (učebny, resp. laboratoř matematického modelování). Úlohy realizované v laboratorních cvičeních: - měrná a objemová hmotnost zemin, - zrnitostní rozbor – křivka zrnitosti, - Atterbergovy meze konzistence, - edometrická zkouška (krabicový přístroj), - Proctorova zkouška (Proctor standart). Úlohy realizované ve výpočetních cvičeních: - určování popisných a fyzikálních vlastností hornin ze zadaných hodnot, - klasifikace a zatřídění hornin dle ČSN 73 1001 ze zadaných hodnot, - řešení úloh z oblasti konzolidace zemin, napětí v podzákladí od přitížení, sedání základů podle zadání - příprava a řešení matematického modelu zadané geotechnické úlohy (stabilita svahu, zobrazení napjatosti v horninovém tělese od přitížení, apod.). Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.