224-0011/01 – Mechanika podzemních konstrukcí (MPS)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ALD20 prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
HRU30 doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenta s metodami a postupy statického a stabilitního řešení výztuže podzemních staveb a konstrukcí na základě pochopení návazností a metodologie geomechanických vazeb a souvislostí,analýzy chování horninového prostředí a jeho vlivu na chování podzemní konstrukce.Student by měl být schopen získané poznatky syntetizovat a aplikovat na reálné kostrukce podzemních staveb,zpracovávat posudky únosnosti a stability a zhodnocovat míry rizik při stavbě i provozu těchto děl.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se detailně zabývá problematikou statického posuzování a navrhování podzemních konstrukcí, zajišťujících stabilitu, provozuschopnost a bezpečnost podzemních děl. Na základě hodnocení stavu napětí a deformace v okolí podzemního díla vymezuje základní výpočtové postupy pro stanovení zatížení výztuže (ostění), zabývá se klasifikací výpočtových metod a jejich využitelností a věnuje značnou pozornost otázkám statiky podzemních konstrukcí všech typů, vč. kotvení a zpevňování hornin. prostředí. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Absolvováním předmětu student získá podrobné poznatky o stabilitě podzemních děl, statice jejich výztuží a metodách navrhování a posuzování těchto konstrukcí. Naučí se samostatně řešit základní problémy stability podz. děl a posuzování výztuží na základě systémového přístupu k hodnocení výpočtových metod a kvality hornin. prostředí. Ovládne některé softwarové produkty a naučí se je samostatně používat a hodnotit spolehlivost výsledků.

Povinná literatura:

Aldorf J.: Mechanika podzemních konstrukcí, VŠB-TU Ostrava 1999 Bulyčev N. S.: Mechanika podzemnych sooruženij, Nedra Moskva 1998 Chudek M.: Obudowa wyrobisk gorniczych, Slask Katowice 1988

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Význam a obsah discipliny, stav napětí v bodě tělesa. 2. Stav napětí a deformace tělesa, matemat. rovnice mechaniky kontinua, Airyho funkce. 3. Reologie hornin, podmínky pevnosti materiálů,konstitutivní modely. 4. Stav napjatosti v okolí výlomů. 5. Přetváření nevyztužených podz. děl, stabilizační napětí. 6. Klasifikace výpočetních metod stability a zatížení výztuže. 7. Statické řešení výztuže podzemních děl. 8. Statické řešení výztuže podzemních děl. 9. Navrhování výztuží ze SB, svorníků a kombinací SB s jinými druhy. 10. Dimenzování výztuže podle mezních stavů. 11. Konstrukce výztuží dřevěných, ocelových, betonových a železobetonových. 12. Výztuže křížů, odboček a vidlic. 13. Kritická hloubka podzemních děl a její význam pro navrhování výztuží, vliv podrubání a nadrubání. 14. Rezerva – přednáška pozvaného odborníka z praxe. Cvičení: 1. Procvičení základních úloh ze statiky a pružnosti – charakteristiky průřezů. 2. Výpočet deformací staticky určitých konstrukcí. 3. Trojkloubový oblouk, vnitřní síly a deformace – 1. program. 4. Pevnost hornin. 5. Stav napjatosti v okolí podzemních děl. 6. Stabilizační napětí – 2. program. 7. Výpočet zatížení výztuže podle zásad klasifikace metod. 8. Staticky neurčité výztužní konstrukce. 9. Dtto + statické řešení opěr výztuže tunelu. 10. Programový systém VÝZTUŽ. 11. Programové systémy MUSCH, TUNKOT – stanovení oblasti porušení v okolí díla. 12. Komplexní program – zadání – 3. program. 13. – 14. Konzultace a řešení úkolů. Multimediální pomůcky použité k výuce: Ve výuce je standardně využíván zpětný projektor a řada softwarových produktů vlastní i zahraniční provenience.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T005) Geotechnické a dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku