224-0014/02 – Underground Constructions (PS)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ALD20 prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
DUR01 Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je seznámit studenta se základní strukturou a obsahem podzemnho stavitelství,jeho vazbami na absolvované discipliny stavebního,přírodovědního a geotechnického charakteru.Výuka bude vedena tak,aby student pochopil základní principy výstavby podzemních děl,dovedl aplikovat tyto principy do praxe a získal dostatečné návyky pro řízení výstavby ve složitém přírodním prostředí s využitím analýzy poznatků o tomto prostředí.

Teaching methods

Summary

Předmět je základním geotechnickým předmětem syntetizujícím předchozí získané poznatky z oblastí rozpojování hornin, technologie ražení a vyztužování podz. děl a dalších disciplin. Kromě problematiky projektování základních parametrů podz. staveb (velikost, tvar) se zabývá především problematikou metod ražení tunelů a kaveren, jejich vyztužováním, větráním a rekonstrukcí a hodnocením horninového prostředí. Značná pozornost je věnována problematice strojního ražení tunelů v obtížných přírodních podmínkách (štítování, protlačování, mikrotuneling apod.). Předmět úzce souvisí s předmětem „Mechanika podzemních konstrukcí“. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Absolvováním předmětu student získá základní znalosti a dovednosti nutné pro projektování podzemních staveb, jak z hlediska parametrů charakterizujících účel díla, tak z hlediska technologie provádění díla (harmonogram ražení a vyztužování) a jeho statiky. Naučí se používat některé softwarové produkty a komplexně systémově hodnotit jednotlivé operace ražení, jejich vazby a bezpečnostní problematiku tunelování.

Compulsory literature:

Aldorf a kol.: Podzemní stavby a zakládání staveb – vybrané kapitoly., ES VŠB- TU Ostrava Barták J.: Podzemní stavby, ČVUT Praha Szechy J.: The Art of Tunelling, Akademia Kiado Budapest Müller G.: Der Felsbau., Springer Verlag.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova rozvrhových jednotek Přednáška: 1. Význam podzemního stavitelství pro civilizaci a řešení ekologických úkolů, historie a vývoj podzemních staveb. 2. Rozdělení podzemních staveb; projektové parametry tunelů, IG průzkum a klasifikační systémy. 3. Technologie ražení podzemních staveb, rozdělení, mikrotunelling; další metody. 4. Klasické tunelovací metody. 5. Metody ražení kaveren, hloubené podzemní stavby. 6. NATM- teorie a praxe. 7. Výztuže podzemních staveb, navrhování a realizace. 8. Větrání podzemních staveb, osvětlování. 9. Odvodňování podz. staveb, izolace proti vodě. 10. Rekonstrukce podz. staveb, diagnostika staveb. 11. Monitoring v podzemním stavitelství. 12. Organizace a bezpečnost práce v podzemním stavitelství. 13. Vlivy tunelování na povrch. 14. Přednáška odborníků z praxe, rizika podz. staveb,financování. Cvičení: 1.-3. týden Tunelářské systémy klasifikace horninového prostředí. 6. Projektové zásady a parametry pro podzemní stavby (silniční a železniční tunely, kolektory, štoly). 7. Návrh ražení a vyztužení průzkumné štoly vč. harmonogramu ražení – 1. program 8. dtto 9. Statické posouzení průřezu tunelu a výztuže pomocí programových systémů (Tunel, Plaxis, Flac). 10. dtto 11. Zadání komplexního programu pro ražení tunelu (silniční tunel, železniční tunel, kolektor – 2. program. 10. – 13. Konzultace a zpracování komplexního projektu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2007/2008 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.