224-0016/01 – Driving and Supporting of Underground Constructions ()

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Horký, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Horký, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOR50 doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Podzemní dílo, jeho funkce a základní parametry – tvar a průřez 2. Horninový masiv a jeho klasifikace pro ražení podzemních děl 3. Výztužní materiály a konstrukce 4. Stabilita důlních děl a výpočet výztužní konstrukce díla 5. Základní rozdělení metod ražení podzemních děl a volba optimální metody 6. Hlavní a vedlejší operace razícího cyklu klasického ražení 7. Organizace práce při ražení, využití výpočetní techniky, technická dokumentace ražení 8. Ražení v anomálních podmínkách 9. Ražení úklonných podzemních děl 10. Ražení proniků podzemních děl – odbočky, kříže, vidlice 11. Ražení prostorných důlních děl a podzemních staveb velkých průřezů 12. Základní kriteria mechanického rozpojování podzemních děl 13. Ražení výložníkovými razícími stroji – kombajny 14. Ražení tunelovacími (plnoprofilovými) stroji a razícími štíty Cvičení: 1. Návrh parametrů dřevěné rámové výztuže podzemního díla (malý průřez, malá hloubka pod povrchem) 2. Návrh parametrů plošné betonové výztuže pro podzemní dílo kruhového průřezu raženého ve velké hloubce 3. Komplexní návrh klasické technologie pro ražení podzemního díla menšího příčného průřezu (< 16 m2) - návrh a výpočet výztužní konstrukce (ocelová rámová výztuž) - technologický postup trhacích prací - návrh strojního vybavení a výpočet technologických časů hlavních operací razícího cyklu (vrtání, odstřel, odkliz rubaniny, vyztužování) - pomocné operace razícího cyklu (separátní větrání, voda, vzduch, výstroj) 4. Komplexní návrh technologického postupu při klasickém ražení liniového podzemního díla s průřezem větším 16 m2 (dtto bod 3.) (výztuž: svorníky + SB) Multimediální pomůcky použité k výuce: Při přednáškách je použita dostupná audiovizuální technika, tj. zpětný projektor, filmový projektor, video s rozsáhlou videotékou (jednotlivé pořady doplňují všechny přednášené okruhy); diaprojektor a episkop. Ve cvičeních posluchač využívá PC s katedrálními resp. vlastními softwarovými produkty.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 30  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 35  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner