224-0019/01 – Blasting and Desintegration of Rocks (-)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Horký, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Horký, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUR01 Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
HOR60 prof. Ing. Jiří Horký, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

-

Teaching methods

Summary

Předmět je zaměřen na problematiku rozpojování hornin se zvláštním zřetelem na rozpojování výbuchem trhavinových náloží. Součástí je sortiment prostředků trhací techniky, jejich užitné vlastnosti a způsob manipulace s nimi. Po teoretickém základu mechanizmu rozpojení, roznětu náloží apod., je obsah zaměřen na rozpojování hornin při klasickém ražení podzemních objektů vč. návrhu základních parametrů odstřelu. Stručně se zabývá i použitím trhavin na povrchu (stavebnictví, lomy, doprava, zemědělství, destrukce apod.) s posouzením škodlivých účinků při výbuchu (tlaková vlna, rozlet, toxické zplodiny, seismické účinky). Součástí jsou i ostatní způsoby rozpojování hornin zejm. mechanické rozpojování noži či dláty, rozpojování tlakovou vodou a ostatními speciálními způsoby. Nezbytnou součástí předmětu je i příslušná legislativa zejm. v oblasti trhacích prací. Znalosti a dovednosti studenta: Posluchači získají základní orientaci v problematice rozpojování hornin zejm. použitím trhacích prací, znalosti o sortimentu prostředků trhací techniky a jeho aplikaci. Naučí se projektovat odstřely při ražení podzemních objektů (liniová díla vodorovná i svislá, kaverny, tunely apod.) s optimálním návrhem základních parametrů odstřelů (hmotnost nálože, počet náloží, roznět) a sestavit technologický postup trhacích prací. Získají rovněž základní teoretické vlastnosti v bezpečnostních předpisech, týkajících se použití výbušin v podzemí i na povrchu.

Compulsory literature:

Dojčár O., Horký J., Kořínek R.: Trhacia technika, Montanex Ostrava 1997 Horký J.: Trhací práce a rozpojování hornin, ES VŠB 1979 Horký J., Kořínek R.: Návody ke cvičením z Trhacích prací, ES VŠB 1978 Zákonné normy a předpisy ČR k problematice trhacích prací

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Úvod do discipliny – historie rozpojování, základní pojmy, program výuky 2. Klasické a neklasické rozpojování hornin 3. Trhací práce – prostředky trhacích prací, vlastnosti a manipulace s nimi 4. Roznět trhavinových náloží – princip, zapojení, vhodnost a jistota roznětu, nežádoucí roznět, milisekundová trh. technika 5. Teorie rozpojování hornin výbuchem – základní parametry odstřelů 6. Technologie trhacích prací při ražení liniových podzemních děl 7. Trhací práce při ražení podzemních děl velkých průřezů 8. Technologie šetřící (obrysové trhací práce) – metody, principy, stanovení základních parametrů 9. Trhací práce bezvýlomová jako prevence nežádoucích geomechanických jevů 10. Trhací práce při dobývání užitkových nerostů 11. Omezení trhacích prací při aplikaci ve výbušném prostředí (plynující uhelné doly) 12. Škodlivé účinky výbuchu (vzd. tlak. vlna, rozlet materiálu, toxicita zplodin, seismické účinky výbuchu) 13. Mechanické rozpojování hornin (řezání, drcení, vtláčení), aplikace nožů, valivých dlát apod. – razící stroje, tunel. stroje, razící štíty, impaktory 14. Ostatní způsoby neklasického rozpojování (vodní paprsek, elektrohydraulické rozpojování, plamen, plazma, vibrace apod.). Cvičení: Ve cvičení určování základních parametrů odstřelů klasického rozpojování trhací prací při ražení podzemních děl různého druhu v rozdílných podmínkách s využitím výpočetní techniky a dostupného software. 1. Výbušinářské charakteristiky jednoduchých výbušin 2. Posouzení elektrického roznětu zadaného počtu a druhu elektrických rozbušek a zdroje elektr. roznětného impulzu 3. Technologický postup trhacích prací při ražení liniového podzemního díla malého průřezu (štola, kolektor apod.) 4. Aplikace trhací práce při ražení chodby v uhlí v podmínkách výbušného prostředí plynujícího uhelného dolu 5. Technologický postup trhacích prací při ražení štol s aplikací přímých zákonů 6. Návrh parametrů trhacích prací při hloubení jámy s posouzením seismického účinku výbuchu náloží na povrchové objekty 7. Technologický postup trhacích prací při ražení tunelu s aplikací hladkého výlomu na obrysu díla. Multimediální pomůcky použité k výuce: Při přednáškách je použita dostupná audiovizuální technika, tj. zpětný projektor, filmový projektor, video s rozsáhlou videotékou (jednotlivé pořady doplňují všechny přednášené okruhy); diaprojektor a episkop. Ve cvičeních posluchač využívá PC s katedrálními resp. vlastními softwarovými produkty.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 30  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 35  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner