224-0041/01 – Applied Geonics (AG)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Petr Martinec, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAR29 prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Aplikovaná geonika

Teaching methods

Summary

Předmět „Aplikovaná geonika“ uvádí základní poznatky a charakteristiky této nové vědecké discipliny a soustřeďuje se především na poznatky o problematice stavu a možnosti poznání napěťových polí v horninovém masivu a jejich vlivech na chování masivu při antropogenních zásazích do masivu (otřesy, průtrže, porušování). Předmět se kromě toho obsáhle zabývá problematikou měření napětí v horninovém masivu. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Absolvováním předmětu posluchač získá rozšířené znalosti z hlavních oblastí geoniky (napěťové pole, otřesy, průtrže), metod predikce chování hornin a hornin. masivu v těchto podmínkách a metod měření hlavních charakteristik napěťových polí.

Compulsory literature:

Šiška a kol.: Základy hornické geotechniky, SNTL Praha 1975 Mroz Z., Kisiel J.: Rock and Soil Mechanics, PAN Warszava Kydybiňski Z.: Geotechnika Gornicza, Slask Katowice Kolektiv: Comprehensive of Rock Engineering, Pergamon London 1992

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Geonika jako vědecká a technická disciplina, historický vývoj, význam pro praxi. 2. Horninový masiv a jeho vlastnosti a napjatost. 3. Procesy determinující napjatost horninového masivu. 4. Vliv technologických činitelů na napjatost horninového masivu. 5. Indukovaná napjatost v horninovém masivu. 6. Způsoby měření a sledování změn napjatosti v horninovém masivu, metody matematické, experimentální. 7.-8. Horské otřesy – mechanizmus a účinky. Teoretické základy porušování hornin a šíření trhlin v horninách. 9. Průtrže plynů a jejich mechanizmus. 10. Ovlivňování vlastností a napjatosti hornin. masivu. 11. Ostatní úkoly aplikované geoniky – injektáže, kotvení atd. 12. Rezerva. 13. Přednáška odborníka z praxe – case histories. Cvičení: 1.-4. Měření základních mechanických vlastností horninového masivu (pevnost,přetvárné vlastnosti, smykové tření na trhlinách). 5.-7. Výpočet napjatosti v horninovém masivu pomocí matematického modelu (MKP, FLAC) – 1.program. 8.-9. Stanovení složek napětí ze záznamu měření pomocí hydraulického porušení. 10. Stanovení základních prognostických parametrů pro hodnocení otřesovosti hornin – 2. program. 11. Dtto pro hodnocení nebezpečí vzniku průtrží. 12. Stanovení zákl. parametrů zpevňování pomocí laboratorní zkoušek. 13. Rezerva. Multimediální pomůcky použité k výuce: Ve výuce jsou standardně využívány připravené fólie pro zpětný projektor a některé softwarové produkty pro predikci napěťových polí.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.