224-0047/01 – Enviromental Geotechnics (-)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

-

Teaching methods

Summary

V předmětu jsou syntetizovány poznatky obecné geotechniky ve vazbě na jejich aplikaci v oblasti ochrany a tvorby životního a přírodního prostředí. Kromě specifikace dopadů provádění geotechnických staveb na přírodní prostředí jsou v předmětu rozebírány postupy jejich predikce a omezování vlivu impaktů člověka na životní prostředí (svahové deformace, účinky tunelování, změny hydrogelogických poměrů, skládkování apod.). Předmět je bohatě dotován exkurzemi. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Absolvováním předmětu student získá rozšiřující informace a poznatky z oblasti aplikací geotechniky v ochraně a tvorbě životného prostředí, včetně některých metod predikce negativních dopadů (vlivy tunelování) a možnosti snižování těchto dopadů (svahové deformace).

Compulsory literature:

Mencl V., Záruba Q.: Inženýrská geologie, ČSAV Praha Šiška a kol.: Základy hornické geotechniky, SNTL 1975 Kydybiňski Z.: Geotechnika gornicza, Slask Katowice Aldorf a kol.:Podzemní stavby a zakládání staveb – vybrané kapitoly, VŠB-TU 1989

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Geotechnika jako vědní disciplina ve vazbě na životní prostředí. Charakteristika pozitivních i negativních dopadů – case histories. 2. Klasifikace dopadů provádění geotechnických prací na životní prostředí. 3. Změny napjatosti v okolí geotechnických staveb a jejich význam. 4. Účinky poddolování na povrch. 5.-6. Účinky a vliv změn hydrogeologických poměrů při realizaci geotechnických staveb. 7. Vliv mělce ražených podzemních děl na povrch a životní prostředí. 8. Svahové deformace a jejich význam a dopad na životní prostředí. 9. Úkoly geotechniky při zneškodňování odpadů, ukládání odpadů do podzemí. 10. Prevence negativních dopadů prováděné geotechnických prací. 11.-13. Rezerva pro přednášky odborníků z praxe – case histories a pro realizaci exkurzí in situ. Cvičení: 1.-3. Studium legislativních dokumentů k otázkám vztahu geotechniky k životnímu prostředí (zákon o odpadech, geologický zákon, horní zákon, stavební zákon). 4. Stanovení napjatosti v okolí podzemních děl – metodika. 5. Stanovení parametrů změn v hydrogeologických poměrech. 6. Klasifikace svahových deformací. 7.-9. Výpočet parametrů ovlivnění povrchu poddolování a mělkým tunelováním - 1. program 10.-13. Rezerva pro exkurze in situ. Multimediální pomůcky použité k výuce: V předmětu jsou standardně používány fólie pro zpětný projektor a některé videoprogramy (svahové deformace, ukládání odpadů, tunelování).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T005) Geotechnical and Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner