224-0048/01 – Geomaterial Engineering (GI)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAR29 prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je seznámit a naučit studenta hodnotit a aplikovat postupy pro využití geomateriálů v geotechnice na základě analýzy jejich vlastností a chování z hlediska pevnostních a přetvárných vlastností,fyzikálně-chemických vlastností a technologických postupů.Významným prvkem je naučit studenta syntetizovat poznatky ze základních přírodovědných disciplin,mechaniky a technologických disciplin.

Teaching methods

Summary

Předmět je věnován rozšiřující problematice vlastností a využití přírodních materiálů (horniny, geokompozity, stav hmoty) v geotechnickém a podzemním stavitelství, z hlediska jejich schopností plnit statické a bezpečnostní funkce a požadavky. Velká pozornost je věnována zjm. jílovým materiálům a problematice korozní odolnosti těchto stavebních materiálů. V závěru discipliny jsou uváděny poznatky z oblasti matematického modelování chování těchto hmot (konstitutivní modelování). Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Absolvováním předmětu student získá prohloubené znalosti a poznatky z oblasti stavebně-technických vlastností hornin a stavebních materiálů produkovaných na základě přírodních materiálů.

Compulsory literature:

Desai: Constitutive modelling in geomechanics, Elsevier Rotterdam 1992 Kolektiv: Comprehensive of Rock Engineering, Pergamon London 1992 Pytlík P.: Stavební materiály v pozemních stavbách, CERM Brno 1995 Cigánek J.: Stavební hmoty a konstrukce I., ES VŠB 1985

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Horninový masiv jako zdroj stavebních materiálů a pracovní prostředí. 2. Pevné horniny a jejich stavebně-technické vlastnosti. 3. Sypké horniny a jejich vlastnosti. Písky a štěrky jako stavební materiály. 4.-5. Jíly a jejich užití a význam. Klasifikace jílů a jíl. materiálů, vlastnosti jílovitých zemin, zpracování. 6. Činitelé determinující vlastnosti hornin a zemin, zpracování. 7. Odolnost stavebních materiálů vůči agresivnímu prostředí, klimatickým změnám. 8. Modelování pevnostních a přetvárných vlastností hornin a zemin. 9.-12. Základní, konstitutivní modely hornin a zemin (pružný, pružno-plastický, CAM-clay, hypoplasticita, nelineárně pružný). 13. Rezerva. Cvičení: 1.-5. Laboratorní měření základních fyzikálních a chemických vlastností stavebních hmot, hornin a zemin - popisné vlastnosti - mechanické vlastnosti - fyzikálně-chemické vlastnosti – program č. 1 6. Stanovení namrzavosti stavebních hmot a hornin. 7. Hodnocení agresivity prostředí na beton a kovy. 8. Vyhodnocení základních přetvárných parametrů hornin. 9.-13. Matematický model geotechnické konstrukce s uvažováním nelineárního chování hornin – program č. 2 Multimediální pomůcky použité k výuce: V předmětu jsou standardně využívány připravené fólie pro zpětný projektor, videoprogramy z oblasti laboratorního výzkumu chování zemin (silniční laboratoř) a softwarové produkty pro konstitutivní modelování (PLAXIS, FLAC).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.