224-0054/01 – Mechanics of Road and Rail Basements (MSŽS)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFASTIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRU30 doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je naučit studenta zvládat návrhové postupy a hodnocení požadavků na kvalitu,únosnost a přetváření konstrukčních vrstev silničního a železničního spodku,naučit jej analyzovat příčiny poruch a navrhovat stabilizační opatření na základě pochopení fyzikálních a mechanických souvislostí chování vrstev ukládaného horninového prostředí a podloží spodku.

Teaching methods

Summary

Předmět rozšiřuje znalosti z dopravního stavitelství v oblastech chování a navrhování konstručních vrstev silničního a železničního spodku. Obsahuje základní mechanické modely chování konstrukčních vrstev, determinované povahou podloží. Na základě studia rozdělení napětí a deformací a mechanických parametrů vrstev poskytuje přehled postupů navrhování konstrukcí železničního a silničního svršku a spodku na základě účinků zatížení dopravou. Poskytuje rovněž přehled problematiky účinků vody a klimatických změn na konstrukce svršku a podloží. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Absolvováním předmětu posluchač získá schopnost navrhovat parametry konstrukčních vrstev železničního a silničního svršku na základě jak deformačních charakteristik (Ed), tak pevnostních (CBR) parametrů podloží a konstr. vrstev. Získá schopnost hodnotit vliv klimatických faktorů na tyto konstrukce.

Compulsory literature:

I. Gschwendt a kol.: Mechanika vozoviek, STU Bratislava 1992 Poliaček I., Gschwendt I.: Mechanika vozoviek – navrhovanie vozoviek cestných komunikácií, STU Bratislava 1990 Šimek a kol.: Mechanika zemin, STU Bratislava 1992 SNTL Praha 1990

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Základy mechaniky vozovek, dopravní zatížení a účinky vozidel. 2.-3. Rozdělení napětí ve vrstevnatém prostředí. 4.-5. Deformační charakteristiky vrstev, Proctorovy zkoušky zhutnitelnosti, CBR. 6.-7. Podloží vozovek a jeho vlastnosti –únosnost, stlačitelnost, vodní režim, namrzavost, klimatické charakteristiky. 8. Návrh konstrukce vozovek a jejich podloží. 9. Návrh konstrukce železničního spodku a svršku. 10. Zesilování a úprava podloží a pláně – geosyntetické materiály a jejich vlastnosti. 11. Navrhování parametrů zesílení horninových konstrukcí pomocí geosyntetických materiálů. 12. Diagnostika vozovek a železničních tratí. 13. Rezerva. 14. Přednáška odborníka z praxe. Cvičení: 1. Základní úkoly ve výpočtu dopravního zatížení a silových účinků vozovek. 2.-3. Výpočet napětí v podloží vozovek - 1. program 4.-5. Stanovení Proctorovy křivky – laboratoř. 6. Stanovení CBR (kalifornský modul únosnosti) – laboratoř. 7. Stanovení modulu přetvárnosti zatěžovacími zkouškami. 8. Návrh konstrukcí konstrukčních vrstev vozovek a železničního spodku - 2. program 9. Stanovení parametrů zesílení konstrukčních vrstev pomocí geosyntetik. 10.-13. Rezerva na laboratorní zkoušky a exkurze na stavby Multimediální pomůcky použité k výuce: V předmětu jsou standardně využívány fólie pro zpětný projektor, některé firemní videoprogramy (úprava vlastností podloží) a programové systémy katedry pro stanovení ekvivalentních přetvárných charakteristik vrstevnatých konstrukcí.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 30  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 35  0 3
                Oral Oral examination 30  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.