224-0061/02 – Zakládání staveb (ZS)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Hynek LahutaGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAH43 doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent by měl navrhnout a posoudit různé typy základových konstrukcí (plošné, hlubinné). Také musí umět navrhnout a posoudit různé typy druhy stavebních jam, včetně jejich zabezpečení různými pažícími konstrukcemi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je jedním ze základních předmětů geotechniky. Na základě předchozích znalostí ze statiky, pružnosti, horninového inženýrství a inženýrské geologie a hydrogeologie poskytuje základní poznatky z oblasti plošného a hlubinného zakládání staveb, metod navrhování základových konstrukcí, jejich systematiky a posuzování únosnosti a sedání základů. Pozornost je věnována i observačním metodám navrhování základových konstrukcí, poruchám staveb z titulu sedání a rekonstrukcím základů.

Povinná literatura:

J.Masopust: Navrhování základových a pažících konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997. ČKAIT, Brno, 2012. ISBN 978-80-87438-31-2 J.Masopust, V. Glisníková: Zakládání staveb.CERM VUT, Brno, 2007. ISBN 978-80-7204-538-9 Z.Štěpánek: Zakládání staveb.ČVUT, Praha, 1993. J.Hulla, J.Šimek, P.Turček: Mechanika zemín a zakladanie stavieb. Alfa, Bratislava, 1991.ISBN 80-03-00428-4 Hulla J., Turček P.: Zakladanie stavieb, Bratislava 1999

Doporučená literatura:

Šimek J. a kol.: Mechanika zemin. SNTL Praha 1990 J.Malgot, F.Klepsatel, I.Trávníček: Mechanika hornin a inžinierska geológia. Alfa, Bratislava 1992. J.Bradáč: Základové konstrukce. VUT Brno 1995.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínky pro udělení zápočtu: - povinná účast ve cvičeních (max. 30 % oml. neúčast) - odevzdání vypracovaných programů - aktivita ve cvičeních, průběžná kontrola přípravy formou krátkých testů (bodování) - stanovení min. počtu bodů z kontrolních testů - při zahájení výuky Zkouška: - písemná příprava 5 příkladů (35 bodů) z problematiky probírané na cvičeních a 3 teoretických otázek (30 bodů) z témat, která jsou studentům předkládána na konci každé přednášky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Obsah přednášek a cvičení. Úvod k problémům mechaniky zemin. Zemina jako pracovní prostředí. Popisné vlastnosti zemin (zrnitost, objemová a měrná hmotnost, vlhkost). 2. Fyzikálně - chemické vlastnosti zemin (Attebergovy meze, index plasticity, bobtnavost). Voda v zeminách (její formy a účinek na technické chování zeminy). 3. Pevnostní (modul pružnosti stlačitelnost, plouživost) a přetvárné vlastnosti zemin (smyková pevnost, soudržnost, měření, hodnocení). 4. Průzkum staveniště (etapy, vhodnost, základové půdy).Geotechnické kategorie. Napětí pod základy (originální, způsobené zatížením). 5. Plošné základy - systematika základů, klasifikace základových půd, vazby na nadzemní konstrukci, interakce základů s podzákladím. 6. Návrh plošných základů podle mezních stavů. Únosnost základů. Faktory determinující únosnost. 7. Sedání základů. Faktory determinující sedání (poruchy způsobené sedáním). Konsolidace pod plošnými základy. 8. Stavební jámy a jejich zabezpečování. 9. Tlak zemin na konstrukce. 10. Hlubinné základy a jejich systematika. Návrh pilotových základů. 11. Zlepšování vlastností zemin (hutnění, kotvení, injektáže, zmrazování). 12. Zakládání ve zvláštních podmínkách (poddolovaných a nestabilních území). Zakládání násypů. 13. Přednáška odborníka z praxe - case histories. Cvičení: 1. křivka zrnitosti 2. stlačitelnost a konsolidace 3. stav napjatosti 4. napětí pod základy 5. únosnost 6. sedání 7. zemní tlaky 8. vetknutá stěna 9. kotvená stěna 10. projekt

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Vypracování projektu z dílčích částí navazujících na přednášky. U zkoušky teoretická část a vypočtení příkladů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS Bc.-Mgr. 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Bc.-Mgr. 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.