224-0086/01 – Statika geotechnických staveb (SGS)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU30 doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem discipliny je naučit studenta aplikovat návrhové a metodické postupy využívání Eurokódu č. 7 na základě znalostí statiky,dynamiky a problematiky technického obsahu geotechnických konstrukcí. Syntéza poznatků ze základních geotechnických a fyzikálních disciplin je jedním z hlavních cílů předmětu.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět „Statika geotechnických staveb“ je aplikačním předmětem základních poznatků te statiky, stavební mechaniky a pružnosti a pevnosti do oblasti geotechniky, především do oblastí podzemních konstrukcí (obor DS) a konstrukcí zabezpečujících stabilitu skalních stěn svahů násypů a zářezů, kotvení hornin a vyztužování zemních konstrukcí. Velká pozornost je věnována statice pažení výkopů a zabezpečení stavebních jam. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Absolvováním předmětu student získá schopnost navrhování jednodušších a středně složitých konstrukcí zabezpečujících stabilitu svahů a stěn stavebních jam, přirozených svahů a zářezů. Bude schopen využívat standardní softwarové produkty a hodnotit jejich vhodnost pro řešení složitějších úloh statiky geotechnických staveb.

Povinná literatura:

Aldorf J.: Mechanika podzemních konstrukcí, VŠB-TU 1999 Hulla J. a kol.: Mechanika zemín a zakládanie stavieb, ALFA Bratislava 1995 Šiška a kol.: Základy hornické geotechniky, SNTL Praha 1975

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Význam a obsah discipliny; stav napětí v bodě tělesa. 2. Stav napětí a deformace tělesa, matematické rovnice mechaniky kontinua. 3. Reologie a plasticita hornin, podmínky pevnosti a plasticity. 4. Stav napjatosti v okolí výlomů. 5. Výpočetní metody zatížení výztuže tunelů – klasifikace metod. 6. Statické řešení výztuže podzemních staveb a využití výpočetní techniky. 7. Dimenzování prvků geotechnických konstrukcí (dřevo, ocel, beton). 8. Vyztužování geotechnických konstrukcí geosyntetickými materiály (svahy, podloží násypů, opěry mostů). 9. Statické řešení svahů stavebních jam a násypů, vliv odvodňování. 10. Statická řešení konstrukcí štětových, podzemních a pilotových stěn. 11. Statická řešení kotvení geotechnických konstrukcí. 12. Konstrukce pro zajišťování stability svahů násypů a výkopů, přehled komerčních program. systémů; rizika geotechnických staveb. 13. Rezerva. 14. Přednáška statika z praxe – case histories. Cvičení: 1. Základní úlohy statiky a pružnosti a pevnosti, průřezové charakteristiky. 2. Stanovení přetvoření statiky určitých konstrukcí, nosníky a oblouky. 3. Trojkloubový oblouk –celková analýza – 1. program. 4. Pevnost hornin, stav napjatosti v okolí tunelů. 5. Stabilizační napětí tunelů a šachtic, mělce založené objekty – zatížení. 6. Výpočet staticky neurčitých konstrukcí výztuží a geotechnických staveb, použití VT a programových systémů FEAT, FLAC a PLAXIS – 2. program. 7. dtto 8. Statické řešení geosyntetických výztuží horninových konstrukcí. 9. Úlohy statického řešení opěrných stěn. 10. Statické řešení pažení stav. jam – 3. program. 11. Kotvy – navrhování a zkoušení. 12. Cvičení na programových systémech GEO 4 – FINE. 13. dtto Multimediální pomůcky použité k výuce: Ve výuce jsou využívány připravené fólie pro zpětný projektor, některé instruktážní filmy (zabezpečení svahů, kotvení) a programové systémy pro výpočet pažících konstrukcí, stability svahů a armování zemin (Macaferi, Tensar).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku