224-0086/01 – Statics of Geotechnical Constructions (SGS)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRU30 doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem discipliny je naučit studenta aplikovat návrhové a metodické postupy využívání Eurokódu č. 7 na základě znalostí statiky,dynamiky a problematiky technického obsahu geotechnických konstrukcí. Syntéza poznatků ze základních geotechnických a fyzikálních disciplin je jedním z hlavních cílů předmětu.

Teaching methods

Summary

Předmět „Statika geotechnických staveb“ je aplikačním předmětem základních poznatků te statiky, stavební mechaniky a pružnosti a pevnosti do oblasti geotechniky, především do oblastí podzemních konstrukcí (obor DS) a konstrukcí zabezpečujících stabilitu skalních stěn svahů násypů a zářezů, kotvení hornin a vyztužování zemních konstrukcí. Velká pozornost je věnována statice pažení výkopů a zabezpečení stavebních jam. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Absolvováním předmětu student získá schopnost navrhování jednodušších a středně složitých konstrukcí zabezpečujících stabilitu svahů a stěn stavebních jam, přirozených svahů a zářezů. Bude schopen využívat standardní softwarové produkty a hodnotit jejich vhodnost pro řešení složitějších úloh statiky geotechnických staveb.

Compulsory literature:

Aldorf J.: Mechanika podzemních konstrukcí, VŠB-TU 1999 Hulla J. a kol.: Mechanika zemín a zakládanie stavieb, ALFA Bratislava 1995 Šiška a kol.: Základy hornické geotechniky, SNTL Praha 1975

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Význam a obsah discipliny; stav napětí v bodě tělesa. 2. Stav napětí a deformace tělesa, matematické rovnice mechaniky kontinua. 3. Reologie a plasticita hornin, podmínky pevnosti a plasticity. 4. Stav napjatosti v okolí výlomů. 5. Výpočetní metody zatížení výztuže tunelů – klasifikace metod. 6. Statické řešení výztuže podzemních staveb a využití výpočetní techniky. 7. Dimenzování prvků geotechnických konstrukcí (dřevo, ocel, beton). 8. Vyztužování geotechnických konstrukcí geosyntetickými materiály (svahy, podloží násypů, opěry mostů). 9. Statické řešení svahů stavebních jam a násypů, vliv odvodňování. 10. Statická řešení konstrukcí štětových, podzemních a pilotových stěn. 11. Statická řešení kotvení geotechnických konstrukcí. 12. Konstrukce pro zajišťování stability svahů násypů a výkopů, přehled komerčních program. systémů; rizika geotechnických staveb. 13. Rezerva. 14. Přednáška statika z praxe – case histories. Cvičení: 1. Základní úlohy statiky a pružnosti a pevnosti, průřezové charakteristiky. 2. Stanovení přetvoření statiky určitých konstrukcí, nosníky a oblouky. 3. Trojkloubový oblouk –celková analýza – 1. program. 4. Pevnost hornin, stav napjatosti v okolí tunelů. 5. Stabilizační napětí tunelů a šachtic, mělce založené objekty – zatížení. 6. Výpočet staticky neurčitých konstrukcí výztuží a geotechnických staveb, použití VT a programových systémů FEAT, FLAC a PLAXIS – 2. program. 7. dtto 8. Statické řešení geosyntetických výztuží horninových konstrukcí. 9. Úlohy statického řešení opěrných stěn. 10. Statické řešení pažení stav. jam – 3. program. 11. Kotvy – navrhování a zkoušení. 12. Cvičení na programových systémech GEO 4 – FINE. 13. dtto Multimediální pomůcky použité k výuce: Ve výuce jsou využívány připravené fólie pro zpětný projektor, některé instruktážní filmy (zabezpečení svahů, kotvení) a programové systémy pro výpočet pažících konstrukcí, stability svahů a armování zemin (Macaferi, Tensar).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.