224-0086/03 – Statics of Geotechnical Constructions (SGS)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem discipliny je naučit studenta aplikovat návrhové a metodické postupy využívání Eurokódu č. 7 na základě znalostí statiky,dynamiky a problematiky technického obsahu geotechnických konstrukcí. Syntéza poznatků ze základních geotechnických a fyzikálních disciplin je jedním z hlavních cílů předmětu.

Teaching methods

Summary

Předmět „Statika geotechnických staveb“ je aplikačním předmětem základních poznatků te statiky, stavební mechaniky a pružnosti a pevnosti do oblasti geotechniky, především do oblastí podzemních konstrukcí (obor DS) a konstrukcí zabezpečujících stabilitu skalních stěn svahů násypů a zářezů, kotvení hornin a vyztužování zemních konstrukcí. Velká pozornost je věnována statice pažení výkopů a zabezpečení stavebních jam. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Absolvováním předmětu student získá schopnost navrhování jednodušších a středně složitých konstrukcí zabezpečujících stabilitu svahů a stěn stavebních jam, přirozených svahů a zářezů. Bude schopen využívat standardní softwarové produkty a hodnotit jejich vhodnost pro řešení složitějších úloh statiky geotechnických staveb.

Compulsory literature:

Aldorf J.: Mechanika podzemních konstrukcí, VŠB-TU 1999 Hulla J. a kol.: Mechanika zemín a zakládanie stavieb, ALFA Bratislava 1995 Šiška a kol.: Základy hornické geotechniky, SNTL Praha 1975

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Význam a obsah discipliny; stav napětí v bodě tělesa. 2. Stav napětí a deformace tělesa, matematické rovnice mechaniky kontinua. 3. Reologie a plasticita hornin, podmínky pevnosti a plasticity. 4. Stav napjatosti v okolí výlomů. 5. Výpočetní metody zatížení výztuže tunelů – klasifikace metod. 6. Statické řešení výztuže podzemních staveb a využití výpočetní techniky. 7. Dimenzování prvků geotechnických konstrukcí (dřevo, ocel, beton). 8. Vyztužování geotechnických konstrukcí geosyntetickými materiály (svahy, podloží násypů, opěry mostů). 9. Statické řešení svahů stavebních jam a násypů, vliv odvodňování. 10. Statická řešení konstrukcí štětových, podzemních a pilotových stěn. 11. Statická řešení kotvení geotechnických konstrukcí. 12. Konstrukce pro zajišťování stability svahů násypů a výkopů, přehled komerčních program. systémů; rizika geotechnických staveb. 13. Rezerva. 14. Přednáška statika z praxe – case histories. Cvičení: 1. Základní úlohy statiky a pružnosti a pevnosti, průřezové charakteristiky. 2. Stanovení přetvoření statiky určitých konstrukcí, nosníky a oblouky. 3. Trojkloubový oblouk –celková analýza – 1. program. 4. Pevnost hornin, stav napjatosti v okolí tunelů. 5. Stabilizační napětí tunelů a šachtic, mělce založené objekty – zatížení. 6. Výpočet staticky neurčitých konstrukcí výztuží a geotechnických staveb, použití VT a programových systémů FEAT, FLAC a PLAXIS – 2. program. 7. dtto 8. Statické řešení geosyntetických výztuží horninových konstrukcí. 9. Úlohy statického řešení opěrných stěn. 10. Statické řešení pažení stav. jam – 3. program. 11. Kotvy – navrhování a zkoušení. 12. Cvičení na programových systémech GEO 4 – FINE. 13. dtto Multimediální pomůcky použité k výuce: Ve výuce jsou využívány připravené fólie pro zpětný projektor, některé instruktážní filmy (zabezpečení svahů, kotvení) a programové systémy pro výpočet pažících konstrukcí, stability svahů a armování zemin (Macaferi, Tensar).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T005) Geotechnical and Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner