224-0090/01 – Negative Impacts of Blasting Works ()

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Horký, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Horký, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAL05 prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
KOR50 doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Úvod do problematiky, studijní program předmětu 2. Vzdušná tlaková vlna vyvolaná výbuchem náloží - na povrchu - v podzemí 3. Toxicita povýbuchových plynných zplodin, kvantitativní a kvalitativní hodnocení. Možnosti snížení, význam při aplikaci odstřelů v podzemí 4. Nežádoucí rozlet rozpojovaného materiálu při odstřelu 5. Seismický účinek výbuchu náloží trhavin. Dynamické charakteristiky deformovatelných látek a pohyb v nich. Pohyb v tuhých látkách. Vztahy mezi napětím a deformací. Energie pružných deformací. Šíření deformací. Rázové vln. Tenzor deformací. Rovnice pohybu deformovatelného prostředí. Pružné vlnění a jeho charakteristika. Rovinné vlny. Podélné sférické vlny ve velké vzdálenosti. Vznik seismické vlny při výbuchu. Vlnění v neideálně pružných prostředích. 6. Některé otázky seismiky horninového masivu. Způsoby generování vln v horninách. Registrace vlnění. Seismické účinky výbuchů na zařízení a konstrukce. Dynamické charakteristiky vlnění. Závislost seismického efektu na hmotnosti náloží a vzdálenosti. Energie vlnění a parametry odstřelu. 7. Mechanizmus rozrušování hornin trhavinou a časované odstřely. Rozrušení hornin. Klasifikace hornin podle pevnosti a akustické impedance . Rozrušení hornin trhavinou. Vztahy mezi fyzikálními parametry rozrušení. Vzájemné působení tlakových vln. Cvičení: 1. Stanovení specifického a technického objemu plynných povýbuchových zplodin. Určení počáteční koncentrace toxických plynů při odstřelu – návrh parametrů separátního větrání podzemního díla s ohledem na trhací práce. 2. Posouzení seismického účinku výbuchu náloží odstřelu na povrchové objekty – aplikace platné normy. Možnosti snížení seismických účinků úpravou parametrů odstřelu. 3. Posouzení seismických účinků výbuchu na konstrukce podzemních staveb. Multimediální pomůcky použité k výuce: Při přednáškách je použita dostupná audiovizuální technika, tj. zpětný projektor, filmový projektor, video s rozsáhlou videotékou (jednotlivé pořady doplňují všechny přednášené okruhy); diaprojektor a episkop. Ve cvičeních posluchač využívá PC s katedrálními resp. vlastními softwarovými produkty.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 30  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 35  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T005) Geotechnical and Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner