224-0103/01 – Foundation Engineering in Difficult Conditions (ZSP)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LAH43 doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem discipliny je naučit studenta syntetizovat a aplikovat poznatky z geomechaniky,zakládání staveb,inženýrské geologie a stavební mechaniky z hlediska optimálního návrhu základových konstrukcí ve složitých podmínkách,optimalizace variantních řešení hodnocení dopadů a rizik založení staveb v těěchto podmínkách.

Teaching methods

Summary

Foundation in difficult conditions; foundation in undermined and slide areas; foundation on fills and bad bearing ground, bellow groundwater level, bellow waterlevel, foundation in areas affected by technical and natural seismicity.

Compulsory literature:

Hulla J., Turček P.: Zakladanie stavieb, Bratislava 1999 Masopust J.: Vrtané piloty, Čeněk a Ježek 1995 Bradáč J.: Účinky poddolování a ochrana objektů,DT Ostrava 1999

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Definice obtížných přírodních podmínek; opakování výpočetních postupů pro návrh plošných základů, geotechnické kategorie. 2. Metody hlubinného zakládání; technologie a konstrukce pilot, pilířů apod. 3. Návrh hlubinných základů – metody experimentální, výpočtové, normové. 4. Stanovení únosnosti pilotových základů, určení sedání základů. 5. Zakládání na územích ohrožených sesuvy. 6. Zakládání na násypech, výsypkách a silně stlačitelných zeminách. 7.-8. Zakládání na poddolovaných územích; účinky poddolování, ochrana konstrukcí před účinky poddolování. 9. Zakládání v seismicky ohrožených oblastech. 10. Zakládání strojů – základy strojů a jejich konstrukce. 11. Monitoring při zakládání staveb. 12.-13. Rezerva. 14. Přednáška odborníka z praxe- case histories. Cvičení: 1. Metody statického řešení pilotových základů. 2. Normativní postupy řešení pilot; experimentální měření únosnosti. 3. Stanovení únosnosti pilot výpočtem - 1.program 4. Stanovení sedání pilotového základu výpočtem. 5. Výpočet mezní zatěžovací křivky piloty. 6. Metody řešení mechaniky skupinových pilot - 2. program 7. Zakládání na poddolovaných územích – výpočet sil indukovaných poddolováním.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.