224-0104/01 – Testing and Diagnostics of Buildings (-)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Hynek LahutaSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LAH43 doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

-

Teaching methods

Summary

Předmět se zabývá hodnocením a testováním geotechnických staveb. K tomu slouží různé druhy diagnostických metod, které odhalují možné příčiny a zdroje poruch u staveb. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Absolvováním tohoto předmětu studenti získají zkušenosti jak o různých typech diagnostických metod, ale i o vlastním návrhu systémů (kotevních, konstrukčních, projektových).

Compulsory literature:

P. Pytlík: Stavební materiály v pozemních stavbách.,CERM Brno 1995 J. Cigánek: Stavební hmoty a konstrukce I.,ES VŠB Ostrava 1985 Šiška a kol.: Geotechnika.,SNTL Praha

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Význam a obsah předmětu, rozdělení diagnostických metod. 2. Systematika vad a nedostatků u geotechnických staveb. 3. Příčiny a zdroje vadného návrhu u základů staveb. 4. Příčiny a zdroje vadného návrhu při kotvení horninového masivu. 5. Příčiny a zdroje vadného návrhu u podz. konstrukcí. 6. Možné důsledky chyb při projektu. 7. Možné důsledky chyb při realizaci a technologii. 8. Legislativní opatření a předpisy, hodnocení staveb. 9. Zkoušení a vyhodnocování zákl. parametrů geotechnických staveb –zkoušky betonu. 10. Zkoušky kotvení a zhutňování. 11. Zkoušení pevností zpevněných hornin a zemin. 12. Diagnostikování vlivů vod na těsnost a propustnost staveb. 13. Metodika přímých zkoušek. 14. Metodika nepřímých zkoušek. Cvičení: 1. Procvičení výpočetních postupů pro určování mechanických vlastností zemin a hornin. 2. Fyz.-chemické vlastnosti zemin a hornin – výpočty. 3. Základy staveb podle I. a II. skupiny mezních stavů. 4. Návrh kotevního systému. 5. Stanovení sil působících na podzemní objekt. 6. Projektová dokumentace – návrh - 1. program 7. Projektová dokumentace – technologie a realizace. 8. Zatěžování betonu jako součást základu a konstrukce. 9. Výpočet a posouzení kotev - 2. program 10. Zhutňovací proces – návrh, výpočet. 11. Ověření vlivu podz. a povrchových vod. 12. Komplexní program – zadání - 3. program 13.– 14. Konzultace a řešení problémů komplex. programu. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, ukázka výukového filmu o diagnostikování staveb, data projektor.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner