224-0115/01 – Rock Engineering in Geotechnics ()

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits8
Subject guarantordoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOR50 doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
OHN02 Ing. Barbara Luňáčková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Horniny, horninové masívy. Geneze hornin, jílové minerály. Vícefázové prostředí zemin, disperzní systém. 2. Popisné vlastnosti. Pórovitost, číslo pórovitosti, relativní ulehlost zemin, vlhkost, stupeň nasycení. Fyzikální vlastnosti – měrná a objemová hmotnost. Zrnitostní složení, obsah organických látek a CaCO3. 3. Fyzikálně-chemické vlastnosti. Meze konzistence, číslo plasticity, stupeň konzistence. 4. Mechanické vlastnosti. Pevnostní a přetvárné charakteristiky. Zdroje pevnosti hornin. Princip efektivních napětí. 5. Stlačitelnost zemin, modul stlačitelnosti, zkoušky laboratorní a zkoušky in situ. 6. Konzolidace zemin, průběh konzolidace. 7. Pevnost skalních hornin a zemin. Laboratorní a polní zkoušky, vyhodnocování. 8. Voda v horninách, Darcyho zákon, koeficient filtrace – určování, hydrodynamické síly v horninách, ztekucení zemin – sufóze, vliv mrazu. 9. Napětí a napjatost v horninovém tělese. Napjatost primární a sekundární. Druhy napjatosti. Napětí od vlastní tíhy a od přitížení, resp. odlehčení. 10. Klasifikace hornin pro inženýrské účely. Systémy klasifikace pro oblasti geotechniky. 11. Řešení aplikačních úloh geotechniky. · Modelování v geotechnice. Laboratorní, fyzikální a numerické modelování. Modelové předpoklady a jejich ověřování. Návrh geotechnických konstrukcí. · Stabilita svahů – metody řešení napjatosti a deformace horninových těles. Krátkodobá a dlouhodobá stabilita. Sanace sesuvů a metody zvýšení stability svahů. · Tlaky zemin na konstrukce. Zemní tlak v klidu, aktivní a pasivní zemní tlak. · Stavební jámy, odvodnění stavebních jam. · Filtry, kritéria pro konstrukci filtrů. · Úprava vlastností zemin. Zhutňování zemin, kontrola zhutnění. · Sedání. Cvičení: V průběhu semestru procházejí studenti několika formami cvičení. Jejich cílem je seznámit studenty s postupy stanovení charakteristik hornin, s klasifikací hornin pro inženýrské účely a s metodami výpočtů, resp. řešení výpočtových modelů aplikačních úloh geotechniky. Formy cvičení jsou laboratorní (laboratoř geotechniky) a výpočetní (učebny, resp. laboratoř matematického modelování). Úlohy realizované v laboratorních cvičeních: - měrná a objemová hmotnost zemin, - zrnitostní rozbor – křivka zrnitosti, - Atterbergovy meze konzistence, - edometrická zkouška (krabicový přístroj), - Proctorova zkouška (Proctor standart). Úlohy realizované ve výpočetních cvičeních: - určování popisných a fyzikálních vlastností hornin ze zadaných hodnot, - klasifikace a zatřídění hornin dle ČSN 73 1001 ze zadaných hodnot, - řešení úloh z oblasti konzolidace zemin, napětí v podzákladí od přitížení, sedání základů podle zadání - příprava a řešení matematického modelu zadané geotechnické úlohy (stabilita svahu, zobrazení napjatosti v horninovém masivu, rozdělení napětí kolem nevyztuženého otvoru, apod.). Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor. Kontrolní otázky: 1. Horniny. Horninové masivy. Geneze zemin, jílové minerály. 2. Zemina jako vícefázové prostředí a disperzní systém. 3. Voda v zeminách, druhy vod v zemině. 4. Popisné vlastnosti. Pórovitost, číslo pórovitosti, relativní ulehlost zemin, vlhkost, stupeň nasycení. 5. Popisné vlastnosti. Zrnitostní složení, obsah organických látek a CaCO3. 6. Fyzikální vlastnosti. Měrná hmotnost, objemová hmotnost. 7. Fyzikálně-chemické vlastnosti. Meze konzistence, číslo plasticity, stupeň konzistence. 8. Klasifikace hornin pro inženýrské účely. 9. Mechanické vlastnosti. Pevnostní a přetvárné charakteristiky. Zdroje pevnosti hornin. 10. Neutrální, efektivní a totální napětí. 11. Pevnost zemin. Laboratorní zkoušky, vyhodnocení. 12. Pevnost zemin. Polní zkoušky, vyhodnocení. 13. Stlačitelnost zemin, modul stlačitelnosti. 14. Konzolidace zemin, průběh konzolidace. 15. Proudění vody horninami. Darcyho zákon, koeficient filtrace, určování. 16. Hydrodynamické síly v zeminách, ztekucení zemin, sufóze. 17. Napětí a napjatost v horninovém tělese. Zobrazení napjatosti v bodě tělesa. 18. Druhy napjatosti. Napjatost jednoosá, dvojosá a trojosá. 19. Napětí v zemním tělese od vlastní tíhy a od přitížení. 20. Systematika svahů, svahové deformace, stupeň stability svahů. 21. Stabilita svahů z nesoudržných zemin. 22. Stabilita svahů ze soudržných zemin. Stabilita skalních svahů. 23. Zabezpečení sesutých svahů, zásady. 24. Tlaky zemin na konstrukce. Tlak zemin v klidu. 25. Aktivní a pasivní tlak zemin. 26. Filtry, kritéria pro konstrukci filtrů. 27. Metody úpravy vlastností zemin. 28. Zhutňování zemin. Metody zhutňování, kontrola zhutnění. 29. Modelování v horninovém inženýrství. 30. Geotechnický monitoring. Inverzní analýza.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner