224-0201/01 – Mechanika hornin a zemin (MH&Z)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity6
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Hynek LahutaGarant verze předmětuIng. Barbara Luňáčková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OHN02 Ing. Barbara Luňáčková, Ph.D.
MOH050 Ing. Marek Mohyla, Ph.D.
PIN078 Ing. Miroslav Pinka
STO118 Ing. Martin Stolárik, Ph.D.
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Mechanika hornin a zemin je vědní obor, který se zabývá rovnováhou, napětím a přetvořením hornin a zemin. Zemina a hornina je z inženýrského pohledu chápána jednak jako prostředí, ve kterém dochází k interakci stavební konstrukce a podloží, jednak jako stavební materiál, z něhož je stavební dílo budováno. Vzhledem ke složité třífázové partikulární povaze zemin je pro správnou predikci jejich chování nezbytná znalost nejen samotné mechaniky zemin, ale i klasické mechaniky, geologie, hydrogeologie, hydrauliky a dalších disciplín. Mechanika hornin a zemin je výchozí disciplínou oboru Geotechnika a podzemní stavby. Cíle předmětu: - popis a stanovení základních indexových, fyzikálních a mechanických vlastností zemin - inženýrská klasifikace hornin a zemin - stanovení napjatosti a deformace v horninovém masivu - aplikace těchto zákonitostí při řešení základních geotechnických problémů (jako je např. stabilita svahů, výpočet zemních tlaků, problematika konsolidace apod.)

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Obsahem předmětu jsou základní poznatky a principy chování hornin a zemin tzv. Terzaghiho mechanika zemin. Posluchač je seznámen s následujícími odbornými tématy: fyzikální, popisné, mechanické a technologické parametry hornin a zemin; klasifikační systémy hodnocení hornin a zemin; stavy primární a indukované napjatosti v třífázovém prostředí - zeminách; proudění vody zeminách; hutnění; jednoosá konsolidace; sedání; zemní tlaky. V praktických cvičeních v laboratoři se procvičují metody stanovení fyzikálních, popisných a mechanických parametrů.

Povinná literatura:

ŠIMEK, J. Mechanika zemin. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00428-4. STANEK, Jaroslav a Robert KOŘÍNEK. Hornická mechanika zemin: stabilita svahů. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991. ISBN 80-7078-103-3. KOŘÍNEK, Robert a Josef ALDORF. Geotechnický monitoring. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1994. ISBN 80-7078-247-1.

Doporučená literatura:

Vaníček, I. Mechanika zemin. Vyd. 3., přeprac. Praha: České vysoké učení technické, 1996. ISBN 80-01-01437-1. Craig, R.F.: [i] Craig's Soíl Mechanics Seventh Edition. [/i] London New York : Spon Press, 2004 http://fast10.vsb.cz/hrubesova/monit1.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Povinné absolvovani předmětu Geologie. Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Kód předmětuZkratkaNázev
224-0061 ZS Zakládání staveb
224-0202 ZS Zakládání staveb

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Horniny, horninové masivy. Geneze hornin, jílové minerály. Vícefázové prostředí zemin. Popisné vlastnosti, struktura, textura, barva, zápach, obsah CaCO3. 2. Fyzikální vlastnosti. Zrnitostní složení. Fyzikálně-chemické vlastnosti, konzistence zemin, meze konzistence. 3. Klasifikace hornin a zemin pro inženýrské účely. Geotechnický průzkum staveniště, odebírání vzorků, sondování. Geotechnické kategorie. 4. Proudění vody horninami, Darcyho zákon, koeficient filtrace. Hydrodynamické síly v zeminách, sufoze. Odvodňování stavebních jam. 5. Napětí v horninovém tělese. Druhy napjatosti, zobrazení napjatosti. Napětí od vlastní tíhy a od přitížení. Princip efektivních napětí. 6. Mechanické vlastnosti hornin. Pevnostní a přetvárné charakteristiky. Zdroje pevnosti hornin a zemin. Pevnost hornin. 7. Pevnostní vlastnosti zemin. Laboratorní a polní zkoušky, vyhodnocení. Stlačitelnost zemin, modul stlačitelnosti. Deformační charakteristiky. 8. Konsolidace zemin, průběh konsolidace. 9. Filtry, kritéria pro konstrukci filtrů. 10. Systematika svahů a svahových pohybů. Základní metody řešení stability svahů. 11. Stabilita svahů ze soudržných a nesoudržných zemin. Stabilita skalních svahů. 12. Sanace sesuvů. 13. Zemní tlaky. 14. Základní konstitutivní modely chování zemin. Osnova cvičení: 1. Základní fyzikální vlastnosti zemin (výpočty, vzájemné vztahy mezi charakteristikami zemin). 2. Zatřídění zemin dle ČSN 73 6133, ČSN EN ISO 14688. 3. Geostatická napjatost 4. Konsolidace zemin (Casagrande, Taylor) 5. Stanovení stability svahu ze soudržných a nesoudržných zemin 6. Kontrolní test. 7. Laboratorní měření: Zrnitostní rozbor, hustoměrná zkouška. 8. Laboratorní měření: Atterbergovy meze. 9. Laboratorní měření: Proctorova zkouška hutnění. 10. Laboratorní měření: Oedometrická zkouška stlačitelnosti. 11. Laboratorní měření: Smyková krabicová zkouška, pyknometrická zkouška. 12. Kontrolní test z laboratorních měření. 13. Hodnocení programů, zápočty. Programy: 1. Výpočet fyzikálních vlastností. 2. Klasifikace zemin. 3. Geostatická napjatost. 4. Stanovení parametrů konsolidace Casagrandeho a Taylorovou metodou. 5. Posouzení stability svahu. Laboratorní protokoly

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2013/2014 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní