224-0202/07 – Zakládání staveb (ZS)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Hynek LahutaGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFAST, HGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAH43 doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
OHN02 Ing. Barbara Luňáčková, Ph.D.
MAR910 Ing. Jan Maršálek
MOH050 Ing. Marek Mohyla, Ph.D.
LAN227 Ing. Taťána Petrášová
PIN078 Ing. Miroslav Pinka
STO118 Ing. Martin Stolárik, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent by měl navrhnout a posoudit různé typy základových konstrukcí (plošné, hlubinné). Také musí umět navrhnout a posoudit různé typy druhy stavebních jam, včetně jejich zabezpečení různými pažícími konstrukcemi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je jedním ze základních předmětů geotechniky. Na základě předchozích znalostí ze statiky, pružnosti, horninového inženýrství a inženýrské geologie a hydrogeologie poskytuje základní poznatky z oblasti plošného a hlubinného zakládání staveb, metod navrhování základových konstrukcí, jejich systematiky a posuzování únosnosti a sedání základů. Pozornost je věnována i observačním metodám navrhování základových konstrukcí, poruchám staveb z titulu sedání a rekonstrukcím základů.

Povinná literatura:

J.Masopust: Navrhování základových a pažících konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997. ČKAIT, Brno, 2012. ISBN 978-80-87438-31-2 J.Masopust, V. Glisníková: Zakládání staveb. CERM VUT, Brno, 2007. ISBN 978-80-7204-538-9 Z.Štěpánek: Zakládání staveb. ČVUT, Praha, 1993. J.Hulla, J.Šimek, P.Turček: Mechanika zemín a zakladanie stavieb. Alfa, Bratislava, 1991.ISBN 80-03-00428-4 Hulla J., Turček P.: Zakladanie stavieb, Bratislava 1999

Doporučená literatura:

Šimek J. a kol.: Mechanika zemin. SNTL Praha 1990 J.Malgot, F.Klepsatel, I.Trávníček: Mechanika hornin a inžinierska geológia. Alfa, Bratislava 1992. J.Bradáč: Základové konstrukce. VUT Brno 1995.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínky pro udělení zápočtu: - povinná účast ve cvičeních (max. 30 % oml. neúčast) - odevzdání vypracovaných programů - aktivita ve cvičeních, průběžná kontrola přípravy formou krátkých testů (bodování) - stanovení min. počtu bodů z kontrolních testů - při zahájení výuky Zkouška: - písemná příprava 5 příkladů (35 bodů) z problematiky probírané na cvičeních a 3 teoretických otázek (30 bodů) z témat, která jsou studentům předkládána na konci každé přednášky

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
224-0201 MH&Z Mechanika hornin a zemin Doporučená

Korekvizity

Kód předmětuZkratkaNázev
224-0208 ZSP Zakládání ve složitých podmínkách

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Obsah přednášek a cvičení. Úvod k problémům zakládání staveb. Příklady návrhů stavby, interakce základ-podloží. 2. Průzkum staveniště (etapy, vhodnost, základové půdy). Geotechnické kategorie. Napětí pod základy (originální, způsobené zatížením). 3. Plošné základy - systematika základů, klasifikace základových půd, vazby na nadzemní konstrukci, spolupůsobení nosné konstrukce objektu s podzákladím, prostorové základové konstrukce. 4. Návrh plošných základů podle mezních stavů. Únosnost (svislá a vodorovná) základů. Faktory determinující únosnost, vliv hladiny podzemní vody. Návrhy podle EC7 (eurokódu). 5. Výpočet sedání základů. Faktory determinující sedání (poruchy způsobené sedáním). Časový průběh sedání pod plošnými základy. 6. Rekonstrukce plošných základů. Návrh, dočasné zabezpečení, podchycení základu, zvýšení tuhosti. 7. Stavební jámy a jejich zabezpečování. Roubené výkopy, záporové pažení, štětovnicové stěny, hnané pažení, pilotové stěny. 8. Zásady odvodňování stavebních jam. Druhy odvodnění (povrchové, hloubkové, vakuové) 9. Rozpěrné a kotevní systémy pažících stěn. Konstrukce z tryskové injektáže, těsnící konstrukce a jímky. Zásady provádění a návrhu injektovaných horninových kotev. 10. Geostatické zatížení konstrukcí. Tlaky na roubené a kotvené stěny. Posouzení pažících konstrukcí statickým výpočtem. 11. Hlubinné základy a jejich systematika. Zakládání na studních, kesonech a podzemních stěnách, návrhy, technologie, posouzení. 12. Pilotové základy. Evropská klasifikace pilot. Návrh pilotových základů. 13. Osová únosnost vrtaných pilot, příčné zatížení pilot, mikropiloty, piloty CFA (prováděné průběžným šnekem). 14. Zakládání ve zvláštních podmínkách. Poddolovaná, nestabilní území, násypy, skládky, prosedavé zeminy, seismické oblasti. 15. Přednáška odborníka z praxe - case histories. Cvičení: 1. křivka zrnitosti 2. stlačitelnost a konsolidace 3. stav napjatosti 4. napětí pod základy 5. únosnost 6. sedání 7. zemní tlaky 8. vetknutá stěna 9. kotvená stěna 10. projekt

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE Bc-Mgr 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok