224-0216/01 – Mechanika zemin (MZ)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obsahem předmětu je studium chování horninových a zejména zeminových těles, která jsou buď přímo zeminovou konstrukcí, nebo jsou prostředím, ve kterém je hornická činnost prováděna, nebo jsou s nově budovanou konstrukcí v přímém kontaktu. Úvodní část předmětu je věnována základům mechaniky zemin, zejména z hlediska vlastností hornin a zemin a jejich chování za různých podmínek a pod vlivem vlastního či vnějšího zatížení. Na tuto teoretickou část předmětu navazuje řešení aplikačních úloh geotechniky, k nimž patří stabilita svahů, zemní tlaky na konstrukce, filtry, úlohy z oblasti konzolidace zemin, obecné modelování v geotechnice a princip a základy geotechnického monitoringu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu je studium chování horninových a zejména zeminových těles, která jsou buď přímo zeminovou konstrukcí, nebo jsou prostředím, ve kterém je hornická činnost prováděna, nebo jsou s nově budovanou konstrukcí v přímém kontaktu. Úvodní část předmětu je věnována základům mechaniky zemin, zejména z hlediska vlastností hornin a zemin a jejich chování za různých podmínek a pod vlivem vlastního či vnějšího zatížení. Na tuto teoretickou část předmětu navazuje řešení aplikačních úloh geotechniky, k nimž patří stabilita svahů, zemní tlaky na konstrukce, filtry, úlohy z oblasti konzolidace zemin, obecné modelování v geotechnice a princip a základy geotechnického monitoringu.

Povinná literatura:

Hulla J. a kol.: Mechanika zemin a zakladanie stavieb. Alfa, Bratislava, 1988 Šimek J. a kol.: Mechanika zemin. SNTL Praha 1990 Kořínek R., Aldorf J.: Geotechnický monitoring. ES VŠB

Doporučená literatura:

Stanek J., Kořínek R.: Mechanika zemin - Stabilita svahů. ES VŠB 1991

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Povinné absolvovani předmětu Geologie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Horniny, horninové masivy. Geneze hornin, jílové minerály. Vícefázové prostředí zemin, disperzní systém. 2. Popisné vlastnosti. Pórovitost, číslo pórovitosti, relativní ulehlost zemin, vlhkost, stupeň nasycení. Fyzikální vlastnosti - měrná a objemová hmotnost. Zrnitostní složení, obsah organických látek a CaCO3. 3. Fyzikálně-chemické vlastnosti. Meze konzistence, číslo plasticity, stupe'n konzolidace. 4. Mechanické vlastnosti. Pevnostní a přetvárné charakteristiky. Zdroje pevnosti hornin. Princip efektivních napětí. 5. Stlačitelnost zemin, modul stlačitelnosti. zkoušky laboratorní a zkoušky in situ. 6. Konzolidace zemin, průběh konzolidace. 7. Pevnost hornin. Laboratorní a polní zkouěky, vyhodnocování. 8. Voda v horninách, Darcyho zákon, koeficient filtrace - určování, hydrodynamické síly v horninách, ztekucení zemin - sufóze, vliv mrazu. 9. Napětí a napjatost v horninovém tělese. Druhy napjatosti. Napětí v horninovém tělese od vlastní tíhy a od přitížení. 10. Klasifikace hornin pro inženýrské účely. Systémy klasifikace pro oblasti geotechniky. 11. Řešení aplikačních úloh geotechniky. - Modelování v geotechnice. Laboratorní, fyzikální a numerické modelování. Modelové předpoklady a jejich ověřování. Návrh geotechnických konstrukcí. - Stabilita svahů - metody řešení napjatosti a deformace horninových těles. Krátkodobá a dlohodobá stabilita. Sanace sesuvů a metody zvýšení stability svahů. - Tlaky zemina na konstrukce. Zemní tlak v klidu, aktivní a pasivní zemní tlak. - Filtry, kritéria pro konstrukci filtrů. - Metody úpravy vlastností hornin. Zhutňování zemin - metody zhutňování. Kontrola zhutnění. Cvičení: V průběhu semestru procházejí studenti několika formami cvičení. Jejich cílem je seznámit studenty s postupy stanovení charakteristik hornin, s klasifikací hornin pro inženýrské účely a s metodami výpočtů, resp. řešení výpočtových modelů aplikačních úloh geotechniky. Formy cvičení jsou laboratorní (laboratoř geotechniky) a výpočetní (učebny, resp. laboratoř matematického modelování). Úlohy realizované v laboratorních cvičeních: - měrná a objemová hmotnost zemin - zrnitostní rozbor - křivka zrnitosti - Atterbergovy meze konzistence - oedometrická zkouška (krabicový přístroj) - Proctorova zkouška (Proctor standart) Úlohy realizované ve výpočetních cvičeních: - určování popisných a fyzikálních vlastností hornin ze zadaných hodnot - klasifikace a zatřídění hornin dle ČSN 73 1001 ze zadaných hodnot - řešení úloh z oblasti konzolidace zemin, napětí v podzákladí od přitížení - příprava a řešení matematického modelu zadané geotechnické úlohy (stabilita svahu, zobrazení napjatosti v horninovém tělese od přitížení, apod.).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2007/2008 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku