224-0218/03 – Mechanika zemin a zakládání staveb (MZZS)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Hynek LahutaGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAH43 doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
OHN02 Ing. Barbara Luňáčková, Ph.D.
MOH050 Ing. Marek Mohyla, Ph.D.
PIN078 Ing. Miroslav Pinka
STO118 Ing. Martin Stolárik, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchač získá přehled o náplni mechaniky hornin a zemin, jako výchozí discipliny a o základních úlohách geotechniky. Naučí se řešit úlohy, které souvisí se stavem napjatosti, deformace, stabilitou a porušením horninových a zeminových těles. Získá základní předpoklady pro objektivní hodnocení základových poměrů na základě znalosti metod posuzování únosnosti a sedání zjm. u plošných základů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Obsahem předmětu je v první části studium vlastností horninových a zeminových materiálů a chování horninových a zejména zeminových těles, která jsou buď přímo zeminovou konstrukcí nebo jsou s nově budovanou stavební konstrukcí v přímém kontaktu. Úvod předmětu je věnován vlastnostem zemin a jejich chování v reálných podmínkách ( pod vlivem vlastního či vnějšího zatížení). Na teoretickou část předmětu a klasifikační systém hornin a zemin (základových půd obecně) navazuje řešení aplikačních úloh obecné geotechniky, k nimž patří především zemní tlaky na konstrukce, návrh a odvodňování stavebních jam, úlohy z oblasti konzolidace zemin, metody úpravy vlastností zemin a zhutňování zemin. Další část předmětu je věnována metodám zakládání staveb a principům posuzování únosnosti a sedání základů.

Povinná literatura:

Hulla J. a kol.: Mechanika zemín a zakladanie stavieb. Bratislava: Alfa, 1991. 336 s. ISBN 80-05-00728-0. Šimek, J. a kol.: Mechanika zemin. Praha: SNTL, 1990. 388 s. ISBN 80-03-00428-4. Lamboj, L., Štěpánek, Z.: Mechanika zemin a zakládání staveb. Praha: skripta ČVUT, 2008. 218 s. ISBN 978-80-01-03094-3. Turček, P., Hulla, J.: Zakladanie stavieb. Bratislava: Jaga, 2004. 359 s. ISBN 80-88905-99-0.

Doporučená literatura:

Šiška L. a kol.: Základy hornické geotechniky. SNTL Praha 1977 Frankovská, J. akol.: Zakladanie stavieb. Podklady k navrhovaniu, plošné a hĺbkové základy. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011. 162 s. ISBN 978-80-227-3622-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování předmětu Geologie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obsah přednášek a cvičení, úvod k problematice předmětu. Vícefázové prostředí zemin. Popisné vlastnosti (vlhkost, měrná a objemová tíha). 2. Fyzikální vlastnosti. Zrnitostní složení. Fyzikálně-chemické vlastnosti, plasticita a konzistence zemin, Attebergovy meze. Klasifikace hornin a zemin. 3. Proudění vody zeminami, Darcyho zákon, konsolidace a její průběh. Hydrodynamické účinky na konstrukce. 4. Pevnostní vlastnosti zemin. Laboratorní a polní zkoušky, vyhodnocení. Stlačitelnost zemin, modul stlačitelnosti. Deformační charakteristiky. 5. Systematika svahů a svahových pohybů. Metody výpočtu jejich stability a způsoby zabezpečování. 6. Průzkum staveniště (etapy, vhodnost, základové půdy).Geotechnické kategorie. Napětí pod základy (originální, způsobené zatížením). 7. Rozdělení základových konstrukcí, návrh plošných základů podle mezních stavů, vazba na nadzemní konstrukci. Únosnost, faktory determinující únosnost 8. Sedání základů. Faktory determinující sedání (poruchy způsobené sedáním). 9. Stavební jámy a jejich zabezpečování. 10. Tlaky zemin na konstrukce (aktivní pasivní, tlak v klidu). 11. Zlepšování vlastností zemin (hutnění, kotvení, injektáže, zmrazování). 12. Hlubinné základy a jejich systematika. Zjednodušený návrh pilotových základů. 13. Zakládání ve zvláštních podmínkách (poddolovaných a nestabilních území). Zakládání násypů. 14. Přednáška odborníka z praxe – case histories. Osnova cvičení: 1. Úvodní cvičení, seznámení s organizací cvičení, školení bezpečnosti práce v laboratoři. 2. Základní fyzikální vlastnosti zemin (výpočty, vzájemné vztahy mezi charakteristikami zemin). 3. Zatřídění zemin dle ČSN 73 1001 (vyhodnocení křivky zrnitosti, trojúhelníkový diagram). 4. Laboratorní měření: Zrnitostní rozbor, hustoměrná zkouška. 5. Laboratorní měření: Atterbergovy meze. 6. Laboratorní měření: Proctorova zkouška hutnění. 7. Kontrolní test (vlastnosti zemin, zatřídění zemin, měření a vyhodnocení zkoušek). 8. Napětí originální a způsobené přitížením plošného základu - výpočet. 9.-10. Hodnocení 1. mezního stavu u plošných základů – výpočetní příklad. 11. Poruchy a deformace u patkového založení – výpočet. 12. Velikosti zemních tlaků na konstrukce - výpočet. 13. Kontrolní test z výpočtových příkladů. 14. Hodnocení programů, zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Získat zápočet a absolvovat zkoušku s min. 16 body.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování programů ze cvičení. Účast na cvičeních není nutná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0731A010004) Architektura a stavitelství PST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0731A010004) Architektura a stavitelství PST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0731A010004) Architektura a stavitelství PST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0731A010004) Architektura a stavitelství PST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0731A010004) Architektura a stavitelství PST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010004) Architektura a stavitelství PST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní